Nebitgaz pudagyna ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalaryň ähmiýeti

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/657/original-15f60498040bd8.png
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda, durmuşymyzyň häzirki zaman talaplaryna laýyk kämilleşmeginde nebitgaz pudagyna uly orun degişlidir. Türkmenistanyň energetika strategiýasy diňe çig maly eksport etmek bilen çäklenmeýär. Pudakda ylmy-tehniki ösüşiň soňky gazananlaryny peýdalanmak, kärhanalary tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak, nebiti we gazy gaýtadan işleýän täze önümçilikleri gurmak onuň ileri tutulýan ugurlarydyr.

Habaryň dowamyny okamak üçin