Arkalaşykly işiň miwesi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6713/original-163d8ab92bfb02.jpeg
«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat —Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrundaky «Şatlyk» önümçilik edarasy hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze döredijilik gözlegleri bilen işleýän öňdebaryjy zähmet toparlarynyň biridir. Kärhananyň hü Baş gaz geçirijiniň ugrundaky bu ilkinji önümçilik edarasynyň zähmet adamlary ýokary basyşly gaz geçirijileriň alty ýüz kyrk iki kilometrine hyzmat etmek bilen, «Döwletabat» hem-de «Galkynyş» gaz känlerinden çykarylýan «mawy ýangyjy» baş gaz geçiriji boýunça öz degişli çäklerinden bökdençsiz akdy

Habaryň dowamyny okamak üçin