Zawodlar toplumynyň täze önümi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6788/original-163e1f911c1e65.jpeg
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ösdürmegiň esasy ugurlary oňa täze tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, öndürilýän önümleriň görnüşlerini we hilini ýokarlandyryp, bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmakdan hem-de dünýäniň ösen ölçeglerine gabat getirmekden, şeýle-de daşky gurşawy «Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýurdumyzda oba hojalyk işlerinde, hususan-da, ekinleri mineral dökünler bilen üpjün etmekde hem-de zyýanly mör-möjeklerden goramakda giňden ulanylýan An-2 kysymly uçarlar üçin awiabenzin öndürip bermek baradaky ýüztutmasy esasynda zawodlar toplumynyň Türkmenistan

Habaryň dowamyny okamak üçin