Şanly senä sowgatly barýarlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/706/original-15f6995b7afeee.png
Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň ruhubelent işgärleri ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününi we hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramyny saldamly zähmet sowgatlary bilen garşylamagy baş wezipeleri hasaplaýarlar. Önümçilik bölümlerinde şeýle belent maksada Biziň söhbetdeşimiz – müdirligiň önümçilik dispetçer gullugynyň başlygynyň orunbasary Şatlyk Öwlýakulyýewiň aýtmagyna görä, bu gullukda müdirlige degişli desgalar toplumlarynda gazanylýan önümçilik netijeleri hakyndaky maglumatlar kabul edilip alynýar we umumylaşdyrylýar. Olary seljermek arkaly t

Habaryň dowamyny okamak üçin