«Daýhanbank» halkyň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/828/original-15f7d81a24aa7e.png
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň halkymyz, döwletimiz üçin edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň bank ulgamynda uly ösüşler gazanylýar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky öz müşderilerine «Cash-back» hyzmatyny we «Owerdraft» karzyny, şeýle hem ýurdumyzda telekeçiligi goldamak maksady bilen, olaryň hasaplaryna gelýän nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmegiň ýa-da fiziki şahslaryň hasabyna geç

Habaryň dowamyny okamak üçin