Zähmet soňy rähnet

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/879/original-15f85746e5851c.png
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz dolduryjy bekediniň ussasy Rustamjan REJEPOW Türkmenistanyň «Watana bolan söýg — Men orta mekdebi tamamlan dessime gurluşyk edarasyna işe girip, zähmet ýoluma başladym. Ýaşlygymdan işde bekemegim maňa Watan öňündäki gulluk borjumy ýerine ýetiren döwrümde-de, gullukdan soňra gurluşykçy bolup işlän ýyllarymda hem uly ýardam berdi. 1985-nji ýylda men häzirki zähmet çekýän ýeri

Habaryň dowamyny okamak üçin