«Çöllük» önümçilik edarasynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/880/original-15f8575489857d.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» Baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Çöllük» önümçilik edarasynyň gazçylary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir aýyny zähmet rowaçlyklaryna beslemek bilen, barha golaýlaşýan hemişelik Bit Müdirligiň düzümine girýän «Şatlyk», «Garagum» gaz gysyjy beketlerinden gelýän tebigy gazy arassalanan we güýçlendirilen görnüşinde demirgazykda ýerleşýän «Ýylanly» gaz gysyjy bekedine üstaşyr geçirmekde şu ýylyň her bir aýynyň tabşyryklaryny dolulygyna ýerine ýetirmegi başaran edarada häzirki dö

Habaryň dowamyny okamak üçin