Gaz akdyryjylaryň zähmet gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9641/original-165a60e7d2000a.jpg
Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan ýangyç-energetika toplumynyň ähli önümçilik düzümleriniň zähmet toparlary ýaly, «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylaram döwletimiziň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar Gazçylar müdirlige degişli gaz paýlaýjy beketleriň ýetmiş ýedisine, sazlaýjy düwünleriň bolsa on bäşisine yzygiderli gözegçilik etmek bilen, şolaryň tehnologik talaplara laýyk işläp, «mawy ýangyjyň» kadaly akdyrylmagyny üpjün edýärler. Häzir ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly her gije-gündizde

Habaryň dowamyny okamak üçin