Ýaşaýyş çeşmesiniň gözbaşynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9838/original-165c1ddac433cc.jpg
Ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli arassa agyz suwy bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek wezipesi «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň baş Maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapýar. Il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli bu derwaýys işi ygtybarly ýola goýmakda «Türkmengeo Arkadagly Gahryman Serdarymyz şu ýylyň 19-njy ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde agyz suwy ýataklaryny gözlemegiň we ýüze çykarmagyň möhüm wezipedigini nygtamak bilen, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň bu meselede netijeli işleri geçirmelidi

Habaryň dowamyny okamak üçin