Eşrete besleýän işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9839/original-165c1dddbba2a3.jpg
Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Bu babatda ilatly ýerleri tebigy gaz bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Il bähbitli, ýurt ähmiýetli işler Lebap welaýatynda hem giňden — Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän Oba milli maksatnamasynyň çäginde geçen ýylda welaýatymyzda döwletimiziň düýpli maýa goýumlarynyň 18,4 million manady özleşdirildi. Munuň özi ýyllyk meýilnamanyň 2,4 esse artygy bilen berj

Habaryň dowamyny okamak üçin