Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

11:18 19.02.2024 1021

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9962/original-165d2f2c2d7ac4.jpg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, ilkinji partiýa guramasynyň, şeýle hem zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli utgaşykly çäre geçirildi. Oňa toplumyň edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň Gaz çykaryş tehnologiýalary laboratoriýasynyň müdiri, institutyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Myrat Baýramgylyjow, Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň laboratoriýa müdiri, TDP-niň ilkinji partiýa guramasynyň başlygy Mekan Garowow, Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň bölüm başlygy, institutyň ilkinji zenanlar guramasynyň başlygy Hatyja Çopanowa we Patent barlaglar sektorynyň inženeri Güljan Daňatarowa dagy çykyş etdi. Çykyşlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemekdäki orny, çuňňur many-mazmuny we ýokary ähmiýeti, pähim-paýhas ummany bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny guramaçylykly bellemek, onuň ömri we döredijiligini giňden wagyz etmek, halkara derejesinde şöhlelendirmek boýunça durmuşa geçirilýän işler dogrusynda giňişleýin bellenildi.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.