«The Investor» halkara žurnaly Türkmenistanyň söwda-ykdysady mümkinçiliklerini açyp görkezer

23:19 21.02.2024 1036

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9998/original-165d59ee318a02.jpg

20-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Fransiýanyň «Beyond Investments Group» kompaniýasy tarapyndan neşir edilýän «The Investor» halkara neşiriniň direktory Leandro Slowinski bilen geçiren duşuşygynda halkara maglumat giňişliginde Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

L.Slowinski žurnalyň redaskiýasynyň ýurdy halkara işewürler jemgyýetine has-da giňişleýin tanatmak üçin Türkmenistanyň söwda-ykdysady mümkinçiliklerini öwrenmäge gyzyklanma bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, taraplar žurnalyň Türkmenistan barada ýörite sanyny neşir etmek mümkinçiligine garadylar.

“The Investor” žurnalynyň direktorynyň Türkmenistana amala aşyrýan häzirki saparynyň çäginde ýurduň degişli ministrliklerinde we pudak edaralarynda birnäçe duşuşyklary meýilleşdirilýär.

«The Investor» – «Beyond Investments Group» fransuz konsalting we neşirýat kompaniýasynyň düzümine girýän, halkara derejesinde öňdebaryjy işewürlik neşiri bolup durýar. Kompaniýa ösüp barýan bazarlar barada iň soňky maglumatlary bermäge ýöriteleşendir we umumy maýa goýumlary 60 milliard dollardan gowrak bolan 48 ýurtda 165 müňden gowrak maýa goýujylaryň toruna girmäge mümkinçiligi bar.

Başga makalalar
1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.