Merkezi Aziýadaky iň iri nebitgaz sergisi öňdebaryjy hünärmenleri birleşdirer

10:28 10.07.2024 486

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11351/original-1668e1bde4a9f0.jpg

Şu ýylyň 26-28-nji awgustynda Kazan şäherinde Merkezi Aziýada nebitgazhimiýa senagatynyň iň uly sergisi geçiriler we ol Russiýanyň we sebitiň ýurtlarynyň öňdebaryjy hünärmenlerini birleşdirer. Sergä gatnaşyjylaryň arasynda nebit korporasiýalary we paýdarlar jemgyýetleri, gaz we nebit enjamlaryny öndürijiler we üpjün edijiler, nebit-gaz önümçiligi bilen meşgullanýan kärhanalar, geologiki gözleg kompaniýalary bar. 

Sergide nebit-gaz gözleg we önümçilik, himiýa tehnologiýalary, nebiti, nebit önümlerini we gazy daşamak, saklamak we gaýtadan işlemek, nebithimiýa, gaz himiýasy, nebit we gaz senagatynyň desgalarynyň gurluşygy, nebit we gaz senagaty üçin enjamlar, LNG: enjamlar, paýlamak we ulanmak, maýa goýumlary, nebit we gaz senagatynda IT tehnologiýalary, nebit, nebit önümlerini we suwuklandyrylan gaz daşamak üçin ýörite ulaglar, nebit, gaz we nebit önümleriniň satuwy, logistika we ýük daşamak, daşky gurşaw, senagat we ýangyn howpsuzlygy, zähmet goragy, gaz ballon, gaz doldurýan enjamlar we başga-da birnäçe ugurlar boýunça iň täze tehnologiýalar we ösüşler bilen tanyşdyrylar.  

Sergi işewür gatnaşyklar gurmak, täze hyzmatdaş tapmak, tejribe alyşmak we nebitgazhimiýa pudagynda ýetilen soňky üstünlikleri görkezmek üçin ajaýyp meýdança bolar. Bu uly göwrümli çärä gatnaşmak mümkinçiligini elden gidirmäň!

Has giňişleýin maglumatlar üçin serginiň saýty: https://www.neftegaz-expo.ru/en/

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.