Ýakyn wagtda TOPH boýunça ylalaşyklara gol çekiler — Owganystanyň HBS-i

11:52 13.01.2022 347

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3725/original-161def0cd232d4.jpeg

Ýakyn wagtda owgan tarapy Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny durmuşa geçirmek üçin hyzmatdaşlary bilen galan ýedi ylalaşyga gol çeker diýip, TOLOnews owgan telekompaniýasy Owganystanyň DIM-niň beýanatyna salgylanyp habar berýär.

«DIM-de ýakyn wagtda TOPH taslamasy boýunça hyzmatdaşlar bilen TOPH gaz geçirijisi boýunça galan ýedi ylalaşyga gol çekiljekdigini habar berdiler» diýip, TOLOnews ýazýar.

Telekompaniýa şeýle hem Owganystanyň Daşary işler ministrliginiň strategik barlaglar boýunça direktory Waliul Şahiniň sözlerini getirýär. Onuň aýtmagyna görä, Türkmenistan TOPH taslamasy boýunça Owganystanyň paýyny karzyna töläp berer.

«Bu mesele babatda aýdylanda, biz çykdajylary töläp bilmegimiz üçin Türkmenistan Owganystana karz berer, Owganystan bolsa, geljekde taslamadan aljak girdejilerinden bergisini yzyna gaýtarar diýip gürleşdik» - diýip TOLOnews Şahiniň sözlerini getirýär.

TOLOnews-yň bellemegine görä, TOPH taslamasyny durmuşa geçirmek üçin 16 sany resminama bolup, şolardan 9-syna Owganystanyň öňki Hökümeti ýykylýança gol çekildi, galan 7-sine bolsa ýakyn wagtda gol çekiler.

Şol bir wagtda Owganystanyň Maliýe ministrliginde bellemeklerine görä, täze maliýe ýylynda TOPH taslamasyna býujet bölünip berler.

Ýyllyk kuwwaty 33 mlrd kub metr gaza barabar bolan TOPH magistral gaz geçirijisi Türkmenistanyň günortasyndaky «Galkynyş» gaz käninden başlap, Owganystanyň Hyrat we Kandagar şäherleriniň üstünden, Pakistanyň Kwetta we Multan şäherlerinden geçip, Hindistanyň günbataryndaky Fazilka şäherine baryp ýeter.

Taslamany «TAPI Pipeline Company Limited» konsorsiumy durmuşa geçirýär, «Türkmengaz» döwlet konserni onuň lideri bolup durýar. Konsorsiuma şeýle hem Owgan gaz korporasiýasy, Pakistanyň "Inter State Gas Systems (Private) Limited" we Hindistanyň "GAIL" kompaniýalary girýär.

Deslap hasaplamalara görä, gaz geçirijiniň umumy bahasy 10 milliard dollara barabar bolar.

TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy 2015-nji ýylyň dekabrynda başlandy. 2018-nji ýylyň 23-nji fewralyndagaz geçirijiniň owgan böleginiň düýbi tutuldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.