Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy «Awazada» okuw maslahatyny geçirdi

10:28 29.02.2024 580

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10047/original-165e0160130894.jpg

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmennebit» DK-nyň Kärdeşler arkalaşygynyň komiteti, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan okuw maslahaty geçirildi. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Gämi» myhmanhanasynda guramaçylykly geçirilen okuw maslahatyna «Türkmennebit» döwlet konsernine degişli edara-kärhanalaryň KA-nyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, gaznaçylary, derňew toparynyň agzalary, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölüminiň inženerleri, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesiniň hukukçylary, tehniki gözegçileri, derňewçileri gatnaşdylar.

Birnäçe gün dowam eden okuw maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar KA-nyň hukuklary, borçlary, wezipeleri hakynda, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň iş meýilnamasy, zähmet gatnaşyklary, işgärleriň, hünärmenleriň zähmetiniň goragyna bolan hukuklary, Türkmenistanyň Zähmet kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar, ýurdumyzyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda, zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek babatda iş beriji bilen işgärleriň borçlary, hukuklary barada çykyşlara giň orun berildi. Çärä gatnaşyjylar ilkinji guramalarda maliýe serişdeleriniň talabalaýyk harçlanylyşy,

«Türkmennebit» DK-nyň düzümlerinde zähmeti goramak, tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň önümçilikde ornaşdyrylyşy, edara-kärhanalarda köpçülikleýin şertnamalary baglaşmagyň tertibi, olaryň ýerine ýetirilişi, önümçiliklerde amatly iş şertleriniň döredilişi, bu işlerde jemgyýetçilik gözegçiliginiň ýola goýluşy we beýleki birnäçe ugurlar barada özara pikir, sorag-jogap alyşdylar, söhbetdeşlikleri guradylar.

Okuw maslahatynyň dowamynda sport, medeni çäreler, duşuşyklar geçirildi, gezelençler guraldy.

* * *

Şunuň ýaly okuw maslahaty «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynda hem geçirildi. Oňa korporasiýanyň önümçilik düzümleriniň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ösdürilişi, edara-kärhanalarda iş şertleriniň gowulandyrylyşy, döredilýän amatlyklaryň önümçiligiň depginine netijeli täsiri, zähmet köpçüliginiň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlandyrylyşy hakynda çykyşlar boldy, KA-nyň işini kämilleşdirmek, önümçilik meseleleri, öňde duran wezipeler dogrusynda teklipler diňlenildi we ara alnyp maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


164abe48ce80f0.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gaz we dizel ýangyjy öň hatarda boldy

Suwuklandyrylan gaz (her tonnasy 353 dollar) we Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy (her tonnasy 585 dollar) anna güni, 7-nji iýulda birža söwdalarynda uly islegden peýdalandy.