Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy «Awazada» okuw maslahatyny geçirdi

10:28 29.02.2024 1154

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10047/original-165e0160130894.jpg

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi, «Türkmennebit» DK-nyň Kärdeşler arkalaşygynyň komiteti, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan okuw maslahaty geçirildi. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Gämi» myhmanhanasynda guramaçylykly geçirilen okuw maslahatyna «Türkmennebit» döwlet konsernine degişli edara-kärhanalaryň KA-nyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, gaznaçylary, derňew toparynyň agzalary, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölüminiň inženerleri, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesiniň hukukçylary, tehniki gözegçileri, derňewçileri gatnaşdylar.

Birnäçe gün dowam eden okuw maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar KA-nyň hukuklary, borçlary, wezipeleri hakynda, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň iş meýilnamasy, zähmet gatnaşyklary, işgärleriň, hünärmenleriň zähmetiniň goragyna bolan hukuklary, Türkmenistanyň Zähmet kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar, ýurdumyzyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda, zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek babatda iş beriji bilen işgärleriň borçlary, hukuklary barada çykyşlara giň orun berildi. Çärä gatnaşyjylar ilkinji guramalarda maliýe serişdeleriniň talabalaýyk harçlanylyşy,

«Türkmennebit» DK-nyň düzümlerinde zähmeti goramak, tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň önümçilikde ornaşdyrylyşy, edara-kärhanalarda köpçülikleýin şertnamalary baglaşmagyň tertibi, olaryň ýerine ýetirilişi, önümçiliklerde amatly iş şertleriniň döredilişi, bu işlerde jemgyýetçilik gözegçiliginiň ýola goýluşy we beýleki birnäçe ugurlar barada özara pikir, sorag-jogap alyşdylar, söhbetdeşlikleri guradylar.

Okuw maslahatynyň dowamynda sport, medeni çäreler, duşuşyklar geçirildi, gezelençler guraldy.

* * *

Şunuň ýaly okuw maslahaty «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynda hem geçirildi. Oňa korporasiýanyň önümçilik düzümleriniň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ösdürilişi, edara-kärhanalarda iş şertleriniň gowulandyrylyşy, döredilýän amatlyklaryň önümçiligiň depginine netijeli täsiri, zähmet köpçüliginiň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlandyrylyşy hakynda çykyşlar boldy, KA-nyň işini kämilleşdirmek, önümçilik meseleleri, öňde duran wezipeler dogrusynda teklipler diňlenildi we ara alnyp maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.