Talyp ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi

14:56 20.04.2024 608

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10571/original-166239161b4299.jpg

19-njy aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa professor-mugallymlar, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) gatnaşyjylar çagyryldy.

 Bellenilişi ýaly, döwletimiz halkara borçnamalaryna eýermek bilen, ählumumy ösüşiň esasy ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýär. Bu ugurda ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygy wajyp ugurlaryň biri hökmünde öňe sürülýär. Maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlarynda Türkmenistanda ýaşlaryň Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, halkara abraýynyň ýokarlanmagy, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek boýunça wezipeleri amala aşyrmaga goşýan bahasyz goşantlary bilen öňdebaryjy orunlara çykýandyklary bellenildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe watansöýüji, ýokary ahlakly, bilimli, ylymly, sagdyn ýaşlary kemala getirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, binýatlaýyn resminama — «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşi işlenip taýýarlanyldy we kabul edildi. Onda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak üçin «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Munuň özi ýurdumyzyň BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge uly goşant goşýandygynyň nobatdaky güwäsidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary özleri barada döwlet derejesinde edilýän aladalara, durmuşda mynasyp orunlary tapmagy üçin döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklere jogap edip, zähmetde, okuwda we durmuşda yhlaslylyk, maksadaokgunlylyk, egsilmez erk, berk ynam, ata Watanymyza öçmejek söýgi bilen öňe barýarlar.  Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary ýakynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasynda (OIOIUS — 2024) hem ýokary netijeleri gazandylar.

Maslahatyň ahyrynda halkara ders olimpiadasynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýeňijiler medallar we diplomlar bilen sylaglanyldy.

Olimpiadada baýrakly orunlary eýelänlere hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Maslahatda Türkmenistan döwletiniň netijeli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda dünýäde möhüm orny eýeleýändigi bellenip, bu ugurda hemmetaraplaýyn goldaw berýän, dost-doganlyk, agzybirlik, ygtybarly hyzmatdaşlyk, bilimiň we ylmyň gazananlary esasynda parahatçylykly ösüş ýoluna aýratyn ähmiýet berýän, şol sanda halkara ýaşlar hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilen giň gerimli işleri üçin hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza çuňňur hoşallyklaryny beýan etdiler.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň aýdym-saz toparynyň çykyşlary maslahata gatnaşyjylar hem-de myhmanlar üçin ajaýyp döredijilik sowgady boldy. Halkara ders olimpiadasyna we ylmy-amaly maslahata gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.

Başga makalalar
1653ba5f7b4e06.jpg
«Türkmengaz» 2023-nji ýylda Russiýa, şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly, 5 mlrd kub metr gaz iberer

“Gazprom” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulyşy ýaly, 2023-nji ýylda Russiýa, takmynan, 5 mlrd kub metr türkmen gazynyň iberilmegine garaşylýar. Bu barada žurnalistlere “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýew Aşgabatda geçirilen OGT – 2023 sergisiniň jemi boýunça metbugat konferensiýasynda aýtdy.


16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.