Ylmy-amaly maslahat geçirildi

09:10 12.06.2024 681

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11163/original-166691fb47d107.jpg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly maslahat geçirildi. Ýurdumyzda giň gerimde bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli ýokarda agzalan edaranyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy we zenanlar guramasy tarapyndan geçirilen dabaraly çärä «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzümlerinde zähmet çekýän hünärmenler, ylmy işgärler gatnaşdy.

Dabaranyň başynda Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň ýolbaşçylary Garaşsyz ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ylym-bilimiň, sanly ulgamyň ösdürilişi, nebitgaz toplumynyň önümçilikleriniň täze tehnikalar, agregatlar, tehnologiýalar, enjamlar bilen üpjün edilişi, onuň çykarylýan önümiň mukdaryna, hiline ýokary täsiri, edara-kärhanalarda zähmet köpçüligi üçin döredilýän amatly şertler, ylym bilen meşgullanýan alymlara, ýaş hünärmenlere döwlet tarapyndan hemmetaraplaýyn goldaw berlişi barada çykyş etdiler.

Soňra, gün tertibine laýyklykda, ylmy temalar boýunça çykyşlara orun berildi. Ilki YBTGI-niň direktorynyň geologiýa işleri boýunça orunbasary Rahmetnur Aýmämmedow söz nobatyny aldy. Ol Üňüz gazly sebitiniň Bagaja gazly ülkesiniň çäklerinde ýerleşýän Çaryköl, Demirgazyk Çaryköl meýdançalarynyň gurluşlaryny takyk öwrenmekde alnyp barylýan işler, barlaglar, seljermeler barada çykyş etdi.

Soňra YBTGI-niň laboratoriýa müdirleri Myrat Baýramgylyjowyň, Allaşükür Altaýewiň, uly ylmy işgäri Larisa Çuprinanyň, inženeri Dörtguly Garajaýewiň, tehnigi Ogulnur Hojagulyýewanyň gaz we gazkondensat guýularynyň düýbündäki suwuklygy çykarmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, Gyzylgaty meýdançasynda geologik-geofiziki maglumatlary häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanmagyň esasynda toplumlaýyn täzeden teswirleýiş işleriniň netijeleri, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazuw işlerinde ulanylýan buraw dolotolarynyň ulanyş seljermesini geçirmek we ulanyş mümkinçiligi boýunça netijenama bermek, anomal pes gatlak basyş şertlerinde gaz we gazkondensat känlerini basmarlamagyň, özleşdirmegiň usullary, beýik söz ussady Magtymguly Pyragy hakynda çykyşlary diňlenildi. Olar bu ugurlarda netijeli işleriň geçirilýändigini bellemek bilen, öz tekliplerini, pikirlerini, ylmy garaýyşlaryny beýan etdiler.

Maslahatyň dowamynda şanly sene mynasybetli YBTGI-niň göreldeli zähmeti, ylmy başarnygy bilen tapawutlanýan işgärlerine guramaçylar tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Başga makalalar
1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.