Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika we ulag ulgamlarynda ÝB hem-de ABŞ bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek zerur

10:27 17.12.2020 1640

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1315/original-15fd883e640a6e.jpeg

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly berdimuhamedow Ýewropa Bileleşigi we ABŞ bilen energetika, ulag, işewürlik ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi tabşyrdy.

Geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmäge aýratyn üns berip, bu hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň köp görnüşli hem-de ikitaraplaýyn gyzyklanma döredýändigini belledi. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýada we ýanaşyk sebitlerde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy goldamak, Durnukly Ösüş Maksatlaryny ýerine ýetirmek, ulag, ekologiýa, suw serişdelerini peýdalanmak meseleleri bar.

Döwlet Baştutany sözüni dowam edip, Ýewropa Bileleşigini energetika hyzmatdaşlygyna has işjeň çekmegiň üstünde hem netijeli işleri alyp barmagy tabşyrdy.

Birnäçe hepde mundan öň biz özüne ileri tutulýan 68 taslamany birleşdirýän, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýyldaky hereketleriniň nobatdaky Maksatnamasyny tassykladyk. Milli Liderimiz Daşary işler ministrligine bu resminamanyň ýerine ýetirilmegini, şeýle hem geljek ýylyň dowamynda bu Guramanyň degişli düzümleri bilen howpsuzlyk, ulag meselesi, howanyň üýtgemegi ýaly ugurlar boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň möhüm söwda-ykdysady we daşary-syýasy hyzmatdaşlaryndan biri bolup durýar. Biz bu ýurt bilen sebit howpsuzlygyny, möhüm howplara hem-de wehimlere garşy göreşmek meselelerinde we ençeme beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk edýäris diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk etmekde Türkmen-amerikan işewürler geňeşine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu Geňeş işläp gelýän 12 ýylynyň içinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmegiň täsirli guralyna öwrülip, ýurtlarymyzyň işewür düzümleriniň arasynda gatnaşyklary ýola goýmagyň, ösdürmegiň hem-de berkitmegiň, hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlaryny bilelikde gözlemegiň netijeli usuly boldy.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, geljekde bu düzümiň işine özara haryt dolanyşygyny artdyrmaga hem-de diwersifikasiýalaşdyrmaga, bilelikdäki iri taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilen täze, hil taýdan netijeli itergi bermelidir.

Türkmenistanyň Prezidenti şeýle hem Ýakyn we Orta Gündogar döwletleri, Afrika we Latyn Amerikasy döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümligini belledi.

Türkmenistan Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlaryna ykdysadyýetde, söwdada, maýa goýumlarynda, ulag meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde geljegi uly bolan hyzmatdaşlarymyz hökmünde garaýarys” diýip belledi.

Şunuň bilen baglylykda, biziň diplomatiýamyz Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Katar Döwletiniň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasynda halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek hakynda Aşgabat Ylalaşygyny amala aşyrmak boýunça özara işjeň hereket etmelidigi nygtaldy.

Türkmenistan özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny nazara almak bilen, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly sebitleýin döwletara birleşikleri bilen hem özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam eder diýip Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.