Gazagystanly senator Hazary nebit tegmillerinden arassalamak boýunça halas ediş gullugyny döretmegi teklip edýär

11:56 02.04.2021 2651

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1954/original-16065d2d85905f.jpeg

Gazagystanyň Mangistau welaýatynyň portlarynda Hazary nebit tegmillerinden arassalamak boýunça halas ediş gullugyny döretmek gerek. Senatyň deputaty Suindik Aldaşew şeýle pikir edýär. Muny Interfaks – Gazagystan habar berýär.

«Hazar deňziniň gazagystan böleginiň ägirt uly çäklerini nazara alyp, ýetirilýän zyýanlary azaltmak, şeýle hem deňizde iri möçberli adatdan daşary ýagdaýlaryň çägini azaltmak üçin mümkin bolan öňüni alyş çärelerini görmek boýunça Mangistau welaýatynyň deňiz portlarynda gazagystan deňiz halas ediş gullugyny döretmek zerur» - diýip, Aldaşew senatyň penşenbe güni geçirilen plenar mejlisinde belledi.

Onuň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hazar deňziniň gazagystan böleginde 15 mln tonna nebit çykarylyp, şolardan 2,2 mln tonnasy Aktau portunyň üsti bilen eksport edildi. Şonuň bilen birlikde 2020-nji ýylda Aktau we Kuryk portlaryna gämiler 1 müň 283 gezek girdiler, garaşylyşy ýaly, 2025-nji ýyla çenli bu görkeziji iki esse artar. Şunuň bilen baglylykda, Aldaşewiň pikiriçe, Hazaryň hapalanmak howpy ýokarlanýar.

«Hazar deňziniň hapalanmagynyň esasy howpy — çykarylanda we iberilende nebitiň hem-de nebit önümleriniň dökülmegi. Tegmilleri ýüze çykaryp, olary ýok etmeklik deňziň hapalanmagynyň öňüni almak üçin düýpli guramaçylyk, tehniki we tehnologiki tagallalary talap edýär» — diýip ol belledi.

Senatoryň aýtmagyna görä, häzirki wagtda Gazagystanda bellenilen tertipde sertifikatlaşdyrylan, ýörite enjamlar, materiallar hem-de ýeterlik mukdarda tejribeli we hünär taýýarlykly halas ediji hünärmenler bilen üpjün edilen edaralar ýok. Ýurduň adatdan daşary ýagdaýlarda halas ediş ulgamynda bar bolan düzümler we serişdeler, şol sanda dessin halas ediş düzümleri bu hili wezipeleri ýerine ýetirmäge ukyply däl.

«Bu gullugyň adatdan daşary halas ediş, suwasty, suwa girmek üçin buksirowka we beýleki döwrebap tehniki serişdeler bilen üpjün edilen hünär taýýarlykly hünärmenlerden ybarat boljakdygyna hem-de ýurtda Hazar deňzinden peýdalanmaklygyň howpsuzlygyna uly goşant goşjakdygyna umyt bildirýäris» - diýip deputat sözüni jemledi.

Başga makalalar
15f1a9e07a2a20.jpeg
Azerbaýjan we Indoneziýa energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýär

«Azerbaýjanyň we Indoneziýanyň energetika ministrlikleriniň arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama» gol çekmäge taýýar edildi. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Pärwiz Şahbazowyň Indoneziýanyň öňki ilçisi Husnan Beý Fanani bilen geçiren wideoşekilli duşuşygynda bellenilip geçildi, diýip Azerbaýjanyň energetika ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.


1603c91ae77d40.jpeg
OPEC+ duşuşygynyň öňüsyrasynda nebitiň bahalary ýokarlanýar, «Brent» 65,58 dollara ýetdi

Duşenbe güni nebitiň bahalary ýokarlanýar. Şeýle hem şu hepdede nebit bazary OPEC+ ýurtlarynyň 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap nebit çykarylyşynyň derejesi baradaky täze çözgütlerine garaşýar, diýip Interfaks habar berýär.


15f4ccc4c73341.jpeg
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта

Открытие Турцией газового месторождения в Черном море (Tuna-1) будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта, сообщает Trend со ссылкой на консалтинговую компанию Wood Mackenzie.


15f4ccc9fb8708.jpeg
ОПЕК в сентябре проведет видеоконференцию по информационным технологиям в энергетике

Секретариат Организации стран - экспортеров нефти запланировал провести следующую видеоконференцию по вопросам энергетики и информационных технологий 21 сентября, говорится в сообщении ОПЕК.


15f1a9e07a2a20.jpeg
Азербайджан и Индонезия намерены сотрудничать в сфере энергетики

«Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между министерством энергетики Азербайджана и Индонезии» готов к подписанию. Об этом было отмечено на встрече главы министерства энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова по видеосвязи с экс-послом Индонезии Хуснаном Бей Фанани, сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана.