Kuwwatly desga üçin gaz geçiriji

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1972/original-1606bf8a606572.jpeg
«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň gaýratly gurluşykçylary umumy uzynlygy 125 kilometre barabar bolan ýokary basyşly gaz geçirijiniň gurluşyk işlerine girişdiler. Bu gaz geçiriji Üçajy gaz käninden gözbaş alyp, ýurdumyzyň gündogar welaýat — Biz hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny ileri tutup ösdürmek boýunça öňde goýan jogapkärli wezipelerini üstünlikli amala aşyrmak işine agzybirlik bilen gatnaşýarys. Şu döwre çenli möhüm gurluşyklaryň birnäçesinde abraý bilen zähmet çekdik. Täze buýurmanyň bize tabşyrylmagyny

Habaryň dowamyny okamak üçin