Çärjew etrabynyň gaz torlaryna ýokary hilli ideg edilýär

22:15 20.05.2021 4016

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2224/original-160a60db6c6e6d.jpeg

«Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Çärjewetrapgaz» hojalyk guramasynyň gazçylary Çärjew etrabynyň ilatyny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça işleriň depginini artdyrýarlar. Bu günki gün turba geçirijiler arkaly «mawy ýangyç» 22,2 müňden gowrak ýaşaýyş jaýlaryna iberilýär.

Häzirki wagtda etrabyň çäklerinde gazçylar uzynlygy 950 km bolan dürli diametrli gaz geçirijilerine, şeýle hem 430-dan gowrak gaz sazlaýjylara we 41 sany gaz paýlaýjy desgalara ýokary hilli ideg edýärler. Işler ýerine ýetirilende ýangyn howpsuzlyk düzgünleri berk berjaý edilýär.

Şu ýylyň geçen döwründe etrabyň çäginde uzynlygy 2 km bolan gaz geçirijiniň düýpli abatlaýyş işleri geçirildi, netijede onuň öndürijiligi düýpli ýokarlandy. Mundan başga, 12 sany ýaşaýyş desgalara tebigy gaz ýetirildi.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.