Daşoguz welaýatynda gaz torlaryny gyş möwsümine taýýarlamak işleri başlandy

15:48 14.07.2021 4233

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2563/original-160ed1f4dbd4cb.jpeg

S.Türkmenbaşy etrabynda ýerleşen «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gaz hojalyk kärhanasynyň gazçylary welaýatyň ilatly nokatlaryny gaz bilen üpjün etmek hem-de gaz torlaryna ideg etmek bilen bir hatarda, gyş möwsümine taýýarlyk işlerine hem  başladylar.

Abatlaýyş işleriniň maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegi gazpaýlaýjy ulgama agram düşýän möwsümde ygtybarly hem-de bökdençsiz gaz üpjünçiligini ýola goýmaga mümkinçilik berer.

Gyş möwsümine taýýarlygyň çäklerinde dürli basyşly 2450 km-den gowrak gaz geçirijileriň, 670-den gowrak gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň anyklaýyş işleri geçirilýär. Kärhanalaradyr edaralara ideg etmekden başga-da, etrabyň çäginde 21 müň 700 töweregi hojalyklar ýerleşýär.

Hünärmenler gaz geçirijileriň meýilnamalaýyn hem-de düýpli abatlaýyş işlerini yzygiderli ýerine ýetirip gelýärler. Işgärleriň baý tejribesi we ýokary hünär taýýarlygy işleriň tutuş toplumyny tehniki kadalary berk berjaý edip ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Netijede, A.Kakabaýew, Gurbansoltan eje, Goşahowly geňeşliklerinde düýpli işler ýerine ýetirildi. Arzuw obasynda 273 mm göwrümli orta basyşly gaz torlaryny düýpli abatlamak işleri tamamlandy. Şular ýaly işleri Kirşenoý obasynda hem ýerine ýetirildi. BU ýerde abatlaýyş işleri 159 mm göwrümli pes basyşly gaz geçirijilerde ýerine ýetirildi.

Mundan başga-da, kärhananyň gazçylary Daşoguz welaýatynyň çet ýerlerinde ýerleşen ilatly nokatlaryny suwuklandyrylan gaz bilen üpjün eetmek boýunça birnäçe işleri geçirýärler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.