Şatlyk şäheriniň ilaty gaz bilen üznüksiz üpjün edilýär

22:42 24.05.2021 18003

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2237/original-160a758ed2a87b.jpeg

Mary welaýatynyň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk kärhanasynyň hünärmenleri gazyň üznüksiz berilmegini üpjün edýärler, gaz enjamlaryna we gaz geçirijilerine ýokary hilli hyzmat edýärler.

Gazçylar ýaşaýyş jaýlarynda we edaralarda gaz enjamlarynyň tehniki idegine we abatlanylmagynyň hiline jogapkärçilik çekýärler. Häzirki wagtda Şatlyk şäheriniň çägindäki 1700 sany ýaşaýyş jaýlaryna, şeýle hem 68 sany edara-kärhanalara ýokary hilli hyzmat işleri alnyp barylýar. Şeýle hem gazçylaryň ygtyýarynda 2 sany gaz paýlaýjy we 30 sany gaz sazlaýjy enjamlar bar.

Mundan başga-da, ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler tarapyndan yzygiderli ýagdaýda tebigy gazdan howpsuz peýdalanmak boýunça ilat arasynda düşündiriş işleri geçirilýär.

Kärhananyň hünärmenleri şeýle hem Şatlyk şäherinde täze gurulýan ýaşaýyş jaýlaryna gaz torlaryny çekmek işine hem gatnaşýarlar.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.