Ýanwar-aprel aýlarynda SNGIZ-de 158,4 müň tonna nebit önümleri öndürildi

16:08 28.05.2021 17760

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2271/original-160adf3f46d858.jpeg

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işleriň netijeleri muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Hasabat döwründe bu ýerde 158,4 müň tonnadan gowrak nebit önümleri öndürilip, şolardan 76,4 müň tonna benzin, 47,3 müň tonna dizel ýangyjy, 11,5 müň tonnadan gowrak ýol bitumy, 12,7 müň tonna wakuum gazoýl bar. Şol bir wagtda meýilnama 105,4% ýerine ýetirildi.

Geçen döwürde kärhana gaýtadan işlemek üçin 150 müň tonna çig mal getirilip, şolardan 98,2 müň tonnasy gaz kondensatyndan ybaratdyr. Çig mal suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap müdirliginden we beýleki kärhanalardan getirilýär.

Belläp geçsek, soňky wagtlarda kärhana çig malyň ýetirilişi gowulandyryldy. Çig mal demir ýol ugurlary, şeýle hem önüm iberijileriň üsti bilen ýetirilýär. Mundan başga-da, zawodda ösen ulag ulgamy bar.

Bu iri senagat kärhanasynda işçileriň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaklyga aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda Seýdi şäherinde 24 öýli dört gatly ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar. Ýaşaýyş jaýyny ýylyň ahyrynda ulanyşa tabşyrmak meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
161b8d54535f0d.jpeg
Nebitgazçylaryň we geologlaryň hünär baýramçylygy dabaraly pursatlara beslendi

Nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany’’ ýylynda nebitgaz senagatynda we geologiýa pudagynda ýetilen sepgitler’’ atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahata degişli toplumyň ýolbaşçylary, edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdy. Ilki bilen wise-premýer Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagyny okady.


1651e719373049.jpg
Azerbaýjanyň wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana sapar bilen gelen wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meselerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1651e72026cdd1.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy.


1651e729bc524f.jpg
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Hökümetinde öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen nebitgaz ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.