2030-njy ýyllaryň başyna dünýä bazarynda nebitiň bahalary aşaklap başlar — bilermenler

14:20 31.05.2021 3936

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2277/original-160af7998464ff.jpeg

2030-njy ýyllaryň başynda dünýä bazaryndaky nebite bolan isleg peselip başlar, bu bolsa býujetiň nebit girdejileriniň azalmagyny aňladýar. Bu barada RF-niň Hasap palatasynyň ýolbaşçysy A.Kudrin aýtdy diýip, neftegaz.ru habar berýär.

Kudrin 2020-nji ýyllaryň ahyrynda - 2030-njy ýyllaryň başynda dünýäde nebite bolan islegiň peselip başlajakdygyny, kompaniýalaryň uglerod bitaraplygyna ýetmek başlangyçlarynyň güýçlenjekdigini aýtdy. 2040-njy ýyllara çenli köp sanly ýurtlar CO2 zyňyndylaryny iki esse azaldar. Nebitgaz girdejileriniň jemi içerki önümiň göterimi we býujetdäki paýy yzygiderli pese gaçar.

Dünýäde nebite bolan islegiň peselmegini köp hünärmenler çak edýär. Şeýlelikde, Halkara Energetika agentligi (IEA) 2023-nji ýyla çenli islegiň dikeldiljekdigini we 2030-njy ýyla çenli günde 0,7 million barrele çenli ösjekdigini, soň bolsa plato çykmagyna garaşýar.

HEA-nyň maglumatlaryna görä, ösen ykdysadyýetli ýurtlarda isleg 2030-njy ýyla çenli krizisden öňki derejä gaýdyp gelmez.

OPEK ösen ýurtlar üçin nebit döwrüniň tamamlanandygyna ynanýar, ýöne ösüp barýan döwletler nebit sarp etmegini artdyrýar. Şunuň netijesinde nebit 2045-nji ýyla çenli öňdebaryjy energiýa göterijisi ornuny saklar. Emma ählumumy energiýa deňagramlylygynda onuň paýy peseler — 2019-njy ýylda 31,5% -den 2030-njy ýyla çenli 30,4% -e we 2040-njy ýyla çenli 28,3% -e çenli.

Belläp geçsek, ýurtlaryň aglabasy eýýäm häzirden wodorod energiýasyny ösdürmäge ymtylýarlar. Mysal üçin, Russiýa ýakynda Saud Arabystanyna wodorod energiýasyny ösdürmek we energiýa saklaýyş tehnologiýalaryny ösdürmek boýunça iş toparyny döretmegi teklip etdi. Russiýa tehnologiýalar we maýa goýumlar pudagynda, şol sanda wodorod energiýasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi möhüm ugur hasaplaýar.

2020-nji ýylyň noýabrynda Saud Arabystany wodorodyň iň köp eksportçysy bolmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Bu ýurtdaky tebigy gazyň ägirt uly gorlary oňa «mawy» wodorod, ýagny uglewodorodlardan alynýan ýangyç öndürmäge mümkinçilik berýär. Saud Arabystany 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda ammiak görnüşine öwrülen «mawy» wodorodyň ilkinji toparyny Ýaponiýa iberdi.

Ýaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries Ltd. kompaniýasy dünýäde ilkinji suwuklandyrylan wodorod tankerini gurdy. Ol Awstraliýa - Ýaponiýa ugry boýunça hereket eder. Awstraliýadan suwuklandyrylan wodorodyň ilkinji tapgyry 2022-nji ýylyň ýazynda Ýaponiýa gelmeli. Kawasaki Heavy 9 million tonna suwuklandyrylan wodorody daşamak üçin 80 tanker gurmagy meýilleşdirýär.

Belläp geçsek, ýakynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň ählumumy «tegelek stolunda» çykyş edip, Türkmenistanyň pes uglerodly energiýa we wodorod ýangyjyny ösdürmek baradaky başlangyçlaryny aýtdy.

Şol aýda döwlet Baştutany ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylaryna wodorod energiýasyny ösdürmegiň mümkinçiliklerini öwrenmegi tabşyrdy. Ýakynda Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän zawoda saparynyň barşynda Prezident wodorodyň geljegiň ýangyjydygyny, onuň önümçiliginiň dünýä jemgyýetçiliginiň howanyň üýtgemegi babatdaky aladalary sebäpli örän möhümdigini aýtdy.

Başga makalalar
161b8d54535f0d.jpeg
Nebitgazçylaryň we geologlaryň hünär baýramçylygy dabaraly pursatlara beslendi

Nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany’’ ýylynda nebitgaz senagatynda we geologiýa pudagynda ýetilen sepgitler’’ atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahata degişli toplumyň ýolbaşçylary, edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdy. Ilki bilen wise-premýer Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagyny okady.


1651e719373049.jpg
Azerbaýjanyň wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana sapar bilen gelen wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meselerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1651e72026cdd1.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy.


1651e729bc524f.jpg
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Hökümetinde öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen nebitgaz ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.