Mohammed Barkindo: OPEС energiýa geçiş şertlerinde dolandyryş düzümini gaýtadan bahalandyrmaly

13:28 14.07.2020 2337

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/246/original-15f0c03c494052.jpeg

COVID-19 pandemiýasy energetikany, klimatyň üýtgeýşini we ähtimal, geosyýasaty dolandyrmagyň gurluşyny gözden geçirmegiň gerekdigini subut etdi diýip, OPEC nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň baş kätibi Mohammed Barkindo hasaplaýar, muny INTERFAKS ýetirýär.“COVID-19-dan soň bize pudak hökmünde diňe bir geljekki ýaramaz ýagdaýlardan gaçmak üçin däl-de, eýsem energetika we klimatyň üýtgemegi nukdaýnazaryndan dünýäni dogry derejede goýmak üçin birnäçe aýyň tejribesine we dünýäniň başdan geçiren özgertmelerine esaslanmak bilen düzümiň haýsy görnüşlerini galdyrmagyň gerekdiginde jikme-jik durup geçmek gerek. Bize hakykatdan hem, klimatik çagyryşy bilen baglylykda geçişe taýýarlajak dolandyryjy gurluşy oýlap tapmak gerek” – diýip, ol IHS Markit-iň uly wise-prezidenti Karlos Paskual bilen söhbetdeşlikde aýdýar.Ýewrosoýuz ýangyjyň gazylyp alynýan görnüşi bolan nebiti ulanmagy bes etmegiň syýasatyny işläp düzdi. Energetika boýunça ÝS-yň komissary Kadri Simsonyň aýtmagyna görä, “biziň olara (hyzmatdaşlara) esasy habarymyz ÝS-yň maksadynyň 2050-nji ýyla çenli klimatik taýdan bitarap bolmagynda jemlenýär”. “Bu şol wagta çenli biziň gazylyp alynýan energiýa göterijileri ulanyşdan çykarjakdygymyzy aňladýar” – diýip, ol belleýär.Barkindo pandemiýanyň hem klimata, hem tutuş dünýädäki adamzat bileleşigine täsirini ýetirendigini belledi. “Biziň şol bir esasda dowam edip bilmejekdigimize käbir çaklamalar hereket edýär. Bizde häzir bar bolan gurluşlar (OPEK gatnaşyjy-ýurtlaryň arasynda önümçiligi kemeltmegiň göwrümi barada ylalaşmak bilen nebit bazaryny sazlaýar) biziň üçin laýyk gelip bilmez. Bu bizde bar bolan zatlaryň hemmetaraplaýyn bahalandyrylmasyny geçirmek üçin hiç hili päsgelçiliksiz bile ýygnanyşar ýaly pudaga, syýasatçylara, alymlara bolşy ýaly, bize-de bagly” – diýip, ol aýdýar.“Şu ýylyň sentýabrynda OPEK guramasyna 60 ýyl dolýar. Biz soňky 60 ýylyň içinde biziň hereketimizi – biz nämede ýitirdik, nirede aýratyn hereket etmelidik we biz geljekde çalt üýtgeýän dünýä nähili uýgunlaşmaly – şulary bahalandyrmak üçin bu mümkinçilikden peýdalanmaly” – diýip, guramanyň baş kätibi belleýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.