«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

13:53 26.08.2020 1886

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/285/original-15f11395863629.jpeg

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Mejlise Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar.

Duşuşykda garalan esasy meseleleriň biri hem durmuşyň ähli taraplaryna oňaýsyz täsir edýän dünýädäki pandemiýa ýagdaýy boldy. Ministrler COVID-19 ýokanjyndan dörän hassalyklaryň öňüni almak we bejermek barada toplan tejribeleri barada gürrüň berdiler we pikir alyşdylar. Taraplar pandemiýanyň durmuş-ykdysady täsirlerini peseltmek mümkinçiliklerine garadylar.

Öz çykyşynda, R.Meredow «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatynda hyzmatdaşlyk etmegiň ähmiýetini nygtap, onuň çäklerindäki maslahatlaşma gurallaryny kesgitlemegi teklip etdi. Ol serişde, ykdysadyýet we ylym-senagat taýdan giň mümkinçiliklere eýe bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ählumumy parahatçylygy, durnukly ösüşi we howpsuzlygy üpjün etmäge has uly goşant goşup biljekdiklerini nygtady.

Taraplar halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar hem-de BMG-niň meýdançasynda özara goldaw bermegiň ähmiýetini belläp geçdiler. Şeýle hem owgan meselelerine hem-de Owganystandaky parahatçylyk gepleşikleriniň ilerledilmegine ýardam bermek mümkinçiliklerine garaldy.

Mundan başga-da, Ministrler energetika, ulag, ýokary tehnologiýalar, oba hojalygy, hem-de ylym we lukmançylyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň mümkinçiliklerine seretdiler.

Mejlisiň netijeleri boýunça taraplar «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky Daşary işler ministrleriň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen birinji duşuşygynyň bilelikdäki Beýannamasyny kabul etdiler.

Başga makalalar
1635294e367299.jpeg
Türkmenistan we Özbegistan söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmegi meýilleşdirýär - Jarnama

Türkmenistan we Özbegistan maýa goýum hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak, möçberleri artdyrmak we özara söwdany giňeltmek, energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin bilelikdäki tagallalary ederler. Bu barada Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada Jarnamada aýdylýar. Jarnama Şawkat Mirziýoýew bilen Serdar Berdimuhamedowyň arasynda anna güni Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň netijesi boýunça gol çekilen Jarnamada aýdylýar.


160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


16356386ba8bf1.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Gruziýanyň nebitgaz korporasiýasy bilen ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

Düzüminde döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriň agzalary bolan türkmen wekiliýeti Tbiliside Gruziýanyň nebitgaz korporasiýasynyň baş direktory Georgiý Çikowani bilen duşuşdy diýip, Orient agentligi gruzin habar beriş serişdelerine salgylanyp habar berýär.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160ded48535b88.jpeg
Daşoguz welaýatynda ýerasty suwlary gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär

2021-nji ýylyň bäş aýynyň dowamynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň hünärmenleri ilatly nokatlary ýeterlik suw bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny anyklamak, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça iri möçberli işleri geçirdiler.