Nebit koronawirusyň dermany baradaky gürrüňleriň netijesinde gymmatlaýar

14:19 26.08.2020 4135

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/306/original-15f16ec5d51450.jpeg

Nebitiň etalon markalarynyň bahasy sişenbe güni koronawirusa garşy sanjymyň synaglarynyň oňyn netijeleri baradaky täzeliklerde aram ýagdaýda ýokarlanýar diýip, INTERFAKS agentligi habar berýär.

Brent nebitine sentýabr fýuçersleriniň bahasy ICE Futures london biržasynda moskwa wagty boýunça 8:14-e çenli barreline 43,40 dollara barabar boldy, bu bolsa geçen sessiýanyň jemindäki bahadan $0,12 (0,28%) ýokarydyr. Duşenbe güni bu şertnamalar $0,14 (0,3%) gymmatlady.

Awgust üçin WTI nebitine fýuçersler Nýu-Ýorkyň söwda biržasynyň elektron bazarynda şu wagta çenli bahasynda $0,03 (0,07%), ýagny barreline 40,84 dollara çenli ýokarlandy. Geçen bazarlaryň ýapylyşyna çenli bu şertnamalaryň bahasy $0,22 (0,5%) artdy.

WTI-niň awgust şertnamasy sişenbe gününde bazarlaryň ýapylmagy bilen möhletini tamamlaýar. WTI-niň sentýabr fýuçersiniň bahasy sişenbe güni irden $0,05 (0,12%) ýokarlanyp, barreline 40,97 dollara barabar bolýar.

Lancet žurnalyndaky bildirişe laýyklykda, Oksford uniwersiteti bilen AstraZeneca kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylýan koronawirusa garşy sanjym, deslapky maglumatlar boýunça, synagdan geçirilenlerde wirusa garşy immun jogabyny döretmäge kömek etdi.

Şol bir wagtda ylmy neşirde sanjymyň synaglaryny indi koronawirus boýunça howp astyndaky toparlarda, baglanyşykly geçýän keselli saglygy goraýyş gurşawynyň işgärleriniň hem-de garry adamlaryň gatnaşmagynda geçirilmelidigi bellenilýär.

Sanjymyň synaglarynyň birinji netijesiniň gowy täzelikdigine garamazdan, alymlar onuň gorag üçin ýeterlikdigini anyk aýtmaga heniz irdigini aýdýarlar diýip, Think Markets kompaniýasynyň analitigi Fawad Rasakzada belleýär.

Ol “soňky birnäçe hepdede nebitiň bahasynyň “juda parahat” bolandygyny we munuň ýakyn wagtda birden hereketiň başlajakdygyny görkezýändigini belleýär.

Şunuň bilen birlikde Ýewropa Bileleşigi ýurtlarynyň liderleri dört gün dowam eden gepleşiklerden soň koronawirus pandemiýasyndan zyýan çeken ykdysadyýeti dikeltmegiň meýilnamasy hem-de Ýewropa Bileleşiginiň 2021-2027-nji ýyllar üçin býujeti boýunça ylalaşyga geldiler diýip, Ýewropa geňeşiniň başlygy Şarl Mişel habar berdi.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.