Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen Özbegistanyň söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýe bolýar

14:24 07.10.2021 629

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3045/original-1615ea25356f9d.jpeg

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna 4-5-nji oktýabrda amala aşyran sapary resminamalaryň giň toplumyna gol çekmek arkaly tamamlandy.  Ikiçäk we giňişleýin düzümde netijei geçirilen gepleşikleriň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ugurlaryny maslahatlaşdylar.

Türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depginlerini belläp, Prezidentler geçirilen gepleşikleriň netijeleriniň hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny çykalgalary açjakdygyna ynam bildirdiler.

Gol çekilen resminamalar toplumy syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplýyn hyzmatdaşlygy kesgitleýär.

Umuman, türkmen-özbek söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýe bolýar hem-de Türkmenistan onuň netijeli ilerledilmeginiň üstünde yzygiderli işlär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bu işlerde Türkmenistanyň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga uly orun berilýär. Biziň ýurtlarymyzyň işjeň hyzmatdaşlyk etmegi üçin uly mümkinçiligi bolan birnäçe anyk ugurlar we pudaklar bar. Olar obasenagat pudagy, energetika, himiýa senagaty, maşyngurluşyk ulgamy, dokma, gaýtadan işleýän, dag magdan gazyp alyjy pudaklardyr. Şunuň bilen birlikde, elbetde, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygyny ep-esli artdyrmak üçin hem biziň köp mümkinçiliklerimiz bar.

Ykdysady forumlaryň, maslahatlaryň, duşuşyklaryň, sergileriň we ýarmarkalaryň geçirilmeginiň iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleri hem-de olaryň döwlet düzümindäki hyzmatdaşlary üçin göni gatnaşyklary ýola goýmakda we bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak boýunça içgin pikir alyşmakda täsirli binýat bolup durýandygy bellenildi.

Umuman, bu ulgamdaky hyzmatdaşlyk yzygiderli ösdürilip, hil taýdan pugtalandyrylýar. 2021-nji ýylyň 7 aýynda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň görkezijisi ABŞ-nyň 230 million dollaryna barabar boldy, ýeňil senagat, maşyngurluşyk, nebithimiýa, oba hojalygy we gurluşyk serişdeleri ýaly ugurlarda import şertnamalarynyň 194-si bellige alyndy.

Gurbanguly Berdimuhamedow söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselesi baradaky gürrüňi dowam edip, şu saparyň barşynda Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan özbek kärhanalary bilen olaryň öndürýän, umumy bahasy ABŞ-nyň 307 million dollaryndan gowrak bolan önümlerini satyn almak babatda şertnamalary baglaşmak boýunça anyk teklipleriň işlenip taýýarlanylandygyny belledi. Munuň özi ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmaga saldamly goşant bolar.

Türkmenistan üçünji ýurtlara ibermek üçin niýetlenen oba hojalyk çig malyny, hususan-da, miwe, gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek ulgamynda hem-de himiýa, dokma senagaty önümlerini öndürmek ulgamynda hyzmatdaşlygyň dürli görnüşlerini ýola goýmagyň geljegini öwrenmek üçin açykdyr. Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna Söwda öýlerini açmak boýunça ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini çaltlandyrmak barada degişli tabşyryklary bermegi teklip etdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenip, taraplaryň gün tertibiniň durnukly ösüş hem-de onuň düzümleýin bölekleri — energiýa howpsuzlygy, halkara ulag-üstaşyr gatnawlaryny ösdürmek, howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak ýaly möhüm ugurlar boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny dowam etmek barada ylalaşandyklaryny aýtdy.

Durnukly energetika ulgamynda gürrüň, ilkinji nobatda, Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň sebitde iri möçberli energetika taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy barada barýar. Şol taslamalaryň hataryna Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň taslamasyny goşmak bolar. Mundan başga-da biziň ýurdumyz Merkezi Aziýadan Günorta Aziýa elektrik energiýasynyň iberilişini artdyrmak boýunça meýilnamalaryň çäklerinde Özbegistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýardyr.

Ulag ulgamynda biz Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlarynyň birleşdirilmegini üpjün edip biljek kuwwatly we häzirki zaman düzümini döretmek maksady bilen bilelikde işlemegi dowam ederis. Hususan-da, Özbegistan — Türkmenistan — Hazar deňzi — ondan aňry Gara deňziniň portlarynyň üsti bilen Ýewropa çykalgasy boljak ugur boýunça multimodal ulag geçelgesini doly derejede işe girizmek üçin, Türkmenistan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hyzmatlaryny hödürlemäge taýýardyr diýip, türkmen Lideri belledi.

Biziň ýurtlarymyzyň işjeň hyzmatdaşlyk etmegi üçin uly mümkinçiligi bolan birnäçe anyk ugurlar we pudaklar bar. Olar obasenagat pudagy, energetika, himiýa senagaty, maşyngurluşyk ulgamy, dokma, gaýtadan işleýän, dag magdan gazyp alyjy pudaklardyr. Şunuň bilen birlikde, elbetde, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygyny ep-esli artdyrmak üçin hem biziň köp mümkinçiliklerimiz bar.

Gepleşikleriň netijesi boýunça Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler.

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Baştutanyny özi üçin amatly wagtda ýurdumyza sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.