«Gumdagnebit» müdirliginiň önümçilik üstünlikleri

14:30 26.08.2020 4883

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/318/original-15f18029990a2f.jpeg

«Türkmennebit» DK-nyň «Gumdagnebit» nebit we gaz çykaryş müdirliginiň esasy önümçilik görkezijileri ýokarlanýar. Bu günki gün çig mal çykarylyşy bu ýerde öňdebaryjy depginlerde barýar.

Şu ýylyň geçen alty aýynda hereket edýän guýulardan çykarylan «gara altynyň» möçberi 174 müň 262 tonna deň boldy, ýarym ýyllyk meýilnama 117 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş 157 göterime deň boldy.

Müdirligiň hünärmenleri ýurdumyzyň nebitgaz känlerini özleşdirmekde uly tejribäni topladylar. Döwrebap tehnikalaryň we tehnologiýalaryň önümçilikde peýdalanylmagy nebitçilere uglewodorod serişdeleriniň çykarylyşyny işjeňleşdirmäge we yzygiderli artdyrmaga mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda müdirligiň nebitçileri Uzynada känini özleşdirmek boýunça iri möçberli işleri alyp barýarlar. Häzirki tapgyrda bu ýerde amala aşyrylýan işleri käniň çig mal binýadyny netijeli peýdalanmaga, şeýle hem ýerasty baýlyklaryň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga gönükdirilendir. Şu ýylyň başyndan bäri, iki sany has çuňlukdaky guýularyň plastlary işlenip taýýarlanyldy, olardan nebitiň senagat akymy alyndy.

Häzirki wagtda Ördekli käni hem işjeň ýagdaýda özleşdirilýär. Bu käni barlamak we işläp taýýarlamak boýunça işler nebitiň we gaz kondensatynyň goşmaça çykarylyşyny üpjün eder.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.