Geçen hepdäniň birža täzelikleri

16:49 26.08.2020 5067

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/338/original-15f1e61a4f022b.jpeg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan we Owganystandan gelen telekeçiler ýokary dykyzlykdaky polietileni, polipropileni we ECO-93 awtobenzini («Türkmengaz» DK) satyn aldylar. Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri umumy bahasy ABŞ-nyň 11 million 506 müň dollaryndan gowrak bolan reňklenen tüýjümek önümleri, nah ýüplükleri satyn aldylar.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Ermenistandan hem-de Gazagystandan gelen işewürler jemi bahasy 3 million 146 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplükleri satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin ýokary dykyzlykdaky polietileni («Türkmengaz» DK), el halylaryny we pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 70 million 250 müň manatdan gowrak boldy.

Başga makalalar
1651e729bc524f.jpg
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Hökümetinde öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen nebitgaz ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651e719373049.jpg
Azerbaýjanyň wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana sapar bilen gelen wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meselerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1651e72026cdd1.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy.


1652386712c91a.jpg
Yrak her ýylda Türkmenistandan 10 mlrd kub metr gaz satyn almaga taýýar

«Türkmengaz» döwlet konserni bilen Yrak Respublikasynyň Elektroenergetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.