Türkmenistanyň Prezidenti TNGIZT-niň baş direktoryny belledi

12:47 26.08.2020 7043

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/347/original-15f1ed910eff3c.png

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu Karara anna güni gol çekdi.

Öň, D.Çişiýew «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji bolup işleýärdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçen giňişleýin mejlisinde ýurt Baştutany TNGIZT-iň şol wagtky baş direktory Batyr Amanowy döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläpdi.

Häzirki güne çenli iri kärhananyň baş direktory wezipesini toplumyň baş inženeri wagtlaýyn ýerine ýetirdi.

TNGIZT — nebiti we gazy gaýtadan işlemek boýunça Türkmenistanyň iri kärhanasydyr. Toplumda etillendirilmedik awtobenzin, awiasion we tehniki kerosin, dizel ýangyjy, mazut, çalgy ýaglary, polirpopilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we ýurdumyzyň eksport potensialyny düzýän beýleki nebit önümleri öndürilýär.

TNGIZT-niň düzümine Türkmenbaşynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary, nebit önümlerini saklamak we ýüklemek boýunça Kenar kärhanasy we beýleki düzüm bölümleri degişlidir.

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýylyň birinji ýarymynda 2 million 950 müň tonna golaý nebit çig malyny gaýtadan işläp, meýilnamany 103 göterim ýerine ýetirdi.

Başga makalalar
1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.