NEBIT PUDAGYNDA SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNAŞDYRYLMAGY WE ÖSDÜRILMEGI

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/394/original-15f322219108ed.jpeg
onsepsiýa ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmegiň maksadyny, wezipelerini we esasy ugurlaryny kesgitlemek bilen, ony üç tapgyrda durmuşa geçirmek bellenilýär. Birinji tapgyrdaky çäreler 2019-njy ýylda meýilleşdirilip, bu tapgyrda, esasan, guramaçylyk meseleleri bilen bagly işler amala aşyryldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin