TEBIGY GAZYŇ HÖZIRI

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/398/original-15f32264ac9701.jpeg
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiz tarapyndan halkymyza berilýän eşretiň — tebigy gazyň sarp edijilere ýylyň bütin dowamynda bellenilen meýilnama laýyklykda bökdençsiz ýetirilmegini üpjün etmek «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň ähli edara-kärhanalarynyň, şol sanda «Gündogargazak Ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň ilatyny, edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün edýän «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň hünärmenleridir işçileri şu welaýatlarda umumy uzynlygy 2570 kilometrdenem köpräk bolan ýokary basyşly gaz geçirijilerine hyzmat edýärler.

Habaryň dowamyny okamak üçin