Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumy öz işine başlady

17:27 29.03.2022 1571

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4269/original-16242d140e8897.jpeg

Şu gün Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda 13:00-da «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT-2022) Halkara maýa goýum forumy öz işine başlady. Şu gün şeýle hem Dubaýdaky EXPO – 2020 halkara sergisine gatnaşyjylar bilen teleköpri guralar.

Forumyň guramaçylary bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär – diýip, OGT-2022-niň metbugat beýanatynda habar berilýär.

Halkara maslahatynyň başynda Türkmenistanyň Minsitrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagyny okady. Döwlet Baştutanynyň Gutlagynda belleýşi ýaly, Türkmenistan halkara giňişlikde ynamdar hyzmatdaş hökmünde tanalýar. Şonuň bilen baglylykda, bu halkara onlaýn foruma köp sanly abraýly daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşyp, türkmen hünärmenleri bilen ýyllarboýy toplanylan tejribelerini paýlaşmagy hyzmatdaşlygyň täze ugurlary barada pikir alyşmaga mümkinçilik berer.

Türkmenistanyň Prezidenti bu halkara onlaýn forumyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen bilelikde daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyzyň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de özara bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan ýangyç-energetika pudagyny ösdürmek boýunça eziz Diýarymyzda giň möçberli taslamalar amala aşyrylýar. Bu halkara maslahat daşary ýurt işewürlerine ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň strategiýasy, döwrebap tehnologiýalary işjeň çekmegiň tejribesi, hyzmatlary amala aşyrmagyň ýollary bilen tanyşmaga mümkinçilik berer. Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gyzyklanmasy, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz senagatynda amala aşyrylýan özgertmeleriň giň gerimi hem-de dünýäniň esasy nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen şertlendirilendir.

Şol bir wagtda onlaýn görnüşde hem geçirilýän foruma gatnaşýan wekilleriň arasynda dünýäniň iri energetika kompaniýalary, şol sanda CNPC, SOCAR, Dragon Oil, TOPH, Mitro International, Westport Trading Europe Limited, Haldor Topsoe, NAPECO we Ýug-Neftegaz kompaniýalary bar.

Maslahatyň işine halkara energetika guramalary — Nebiti eksport edijileriň guramasy (OPEC), Halkara energetika agentligi (HEA), Fransuz gaz assosiasiýasy, Dubaýyň elektroenergetika we suw üpjünçilik müdirligi (DEWA) bar.

Diskussiýalara şeýle hem maliýe we bank institutlarynyň wekilleri — Aziýanyň ösüş bankynyň, Yslam ösüş bankynyň we Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň wekilleri gatnaşar.

Iki günlük forumyň barşynda energetikanyň geljegi, sebit energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde Türkmenistanyň orny; täze energetika eýýamynda maýa goýum taslamalarynyň mümkinçilikleri; uglewodorodlary çykarmakda innowasion tehnologiýalar we nou-haular; ugurdaş gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak; uglewodorodlary gaýtadan işlemek we ugratmak ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ýaly meselelere garalar.

Halkara forumyň çäklerinde şeýle hem Türkmenistanyň nebitgaz kompaniýalarynyň, iri zawodlarynyň ýolbaşçylary daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň, banklarynyň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirer.

Bu abraýly işewürlik forumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek, türkmen döwlet edaralary bilen halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek maksady bilen geçirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.