Nebitgaz toplumy — türkmenistanyň ykdysadyýetiniň strategik pudagy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/460/original-15f358561e2eaf.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda amala aşyrylýan halk hojalygynyň esasy pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalar öz oňyn netijelerini berýär. 5-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilişi ýaly, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýa garamazdan, ýurdumyz durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşi saklap galdy.

Habaryň dowamyny okamak üçin