Geofizikleriň ynamly gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/462/original-15f358e4bce91c.png
Hormatly Prezidentimiziň kabul edýän taryhy kararlarydyr çözgütlerine laýyklykda, ata Watanymyzyň nebitgaz toplumynyň senagat hem-de eksport kuwwatlyklarynyň pugtalandyrylmagyna, tezeçil tehnologiýalary, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary önümçilige içgin ornaşdyrmak esasynda pudaklaýyn düzümleriň d Daşary ýurtlaryň öňdebaryjy önümçilikçileriniň iň bir kämil enjamlarydyr tilsimatlaryna eýe bolup, olara başarjaňlyk bilen erk edýän kärhananyň geofizikleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hem bellenilen meýilnamalara abraý bilen hötde gelmegi başarýarlar. Ýeri gelende aýtsak, Watany

Habaryň dowamyny okamak üçin