Arkalaşykly işiň miwesi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/464/original-15f3590c4e240c.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tomponaž müdirliginiň kämil tehnologiýaly, döwrebap ýöriteleşdirilen awtoulaglaryna döwletimiziň dürli künjeklerindäki gaz känlerinde ýygy-ýygydan gabat gelmek bolýar. Çünki kärhananyň önümçiligi burawlaýjylaryň, gaz çykaryjylaryň tebigy gazyň çykarylyşyny artdy Ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynda «mawy ýangyjyň» çykarylyşyny artdyrmak möhüm wezipe hökmünde öňde goýulýar. Müdirligiň işgärleri hem bu il-halk, döwlet bähbitli işe goşant goşmak üçin täzeçe, döredijilik gözlegleri bilen zähmet çekýärler.

Habaryň dowamyny okamak üçin