Suwçularyň tagallalary ýerine düşýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/473/original-15f359916702ca.png
Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhas bilen amala aşyrýan dünýä nusgalyk işlerinden barha rowaçlyklara beslenýän ata Watanymyzyň milli ykdysadyýetiniň nebitgaz pudagynyň iri önümçilik düzümi bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary b Müdirlikde şu ýylyň geçen alty aýynda pul hasabynda bitirilen işler 1 million 939 müň manatlykdan hem geçýär. Şu döwürde nebitçilere sargytlar boýunça ýetirilen suwuň umumy möçberi 2 million 224 müň kubmetre golaýlaýar. Bu görkezijiler konserniň burawlaýjylarynyň hem-de uglewodorod çig mallaryny

Habaryň dowamyny okamak üçin