Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

17:15 16.07.2022 7706

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5080/original-162d1457857f40.jpeg

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.

Bu iri halkara forumy 18-19-njy iýulda Aşgabatda geçiriler we oňa daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň 170-den gowragy, ýerli kompaniýalaryň 90-a golaýy gatnaşar. Çykyş etjekleriň arasynda Türkmenistan hökümetiniň we halkara guramalaryň, bilermenler jemgyýetiniň, döwlet we telekeçilik düzümleriniň wekilleri bolar.

Maslahat Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda adaty we onlaýn görnüşde geçiriler. Şol bir wagtyň özünde çykyş edýänleriň we gatnaşýanlaryň köpüsi Zoom platformasynyň üsti bilen dünýäniň dürli künjeklerinden prezentasiýalara we çekişmelere gatnaşarlar.

Bu konferensiýa pikir alyşmak üçin, baglanyşyklylyk strategiýasyny, sanlaşdyrma syýasatyny we pudagy dekarbonizasiýalaşdyrmak (uglerod zyňyndylaryny azaltmak),  ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak boýunça iň gowy çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak üçin dürli ýurtlardan häkimiýet we işewürler toparlarynyň wekillerini, ýöriteleşen we bir ugurda iş alyp barýan kompaniýalary birleşdirer. Mundan başga-da, forum gyzyklanma bildirýän delegatlar üçin teklipleriň we taslamalaryň onlaýn ýa-da ýüzbe-ýüz ýagdaýda has jikme-jik gözden geçirilmegi üçin Türkmenistanyň ulag ulgamynda möhüm wezipeleri eýeleýän işgärler bilen aragatnaşyk gurmaga esas bolup hyzmat eder.

“Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly maslahat “kümüş” hemaýatkärleri bolan “Türkmen Ak Ýol”, Ynamly ýol hyzmaty”, “Altyn döwür”; “bürünç” hemaýatkärleri – THADA,  “UlagExh”, “Mermer Kenar”, “At Abraý” ýaly türkmen kompaniýalarynyň hem goldawyna eýe boldy.

Halkara maslahat Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlangyjy boýunça guralýar. Esasy guramaçylaryň hatarynda "Türkmendemirýollary", "Türkmenawtoulaglary", "Türkmendeňizderyayollary", "Türkmenhowaýollary" we Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi bar.

Maslahat Türkmen  logistik assosiasiýasy we «Türkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guralýar.

Goşmaça maglumat almak üçin we maslahata onlaýn görnüşde gatnaşmak üçin (hasaba alyş möhleti 17-nji iýula çenli) forumyň web-sahypasyna giriň.

Başga makalalar
161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


165716ec7b655c.jpg
Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň wise-prezidenti bilen döwletara gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türk tarapynyň başlygy Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Ol bu toparyň nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin, öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana geldi diýip, TDH habar berýär.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.