Şerepli ýatagynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy

10:18 04.08.2022 980

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5233/original-162ea1831ee448.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary Mary welaýatynyň çäginde konsern tarapyndan işlenip düzülen meýilnama laýyklykda, birbada üç sany täze gaz ýatagynda giň gerimli buraw işlerini amala aşyrýarlar. Geologlar tarapyndan geçirilen buraw işleriniň netijesinde Şerepli gaz ýatagyndan № 01 ulanyş-bahalandyryş guýusyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy.

Guýynyň taslama çuňlugy 2600 metre barabar. Müdirligiň ýokary hünär taýýarlykly gazçylaryna 2330 metr çuňlukdan «mawy ýangyjyň» kuwwatly senagat akymyny almak başartdy. Sazlaşykly hem öndümli iş ýarym ýyllap dowam etdi. Hünärmenleriň pikirine görä, guýynyň gündelik debiti 695 müň kub metr tebigy gaza barabar. Bu hili başlangyç möçber bu ýatagyň geljeginiň uludygyna yanm etmäge esas berýär. Täze ýatagyň önüminiň esasy häsiýetli aýratynlygy tebigy gazyň düzüminde kükürt wodorodynyň ýokdugydyr.

Häzirki wagtda Mary welaýatynyň çäginde ýerleşen Kelleli we Ýylan täze gaz ýataklarynda buraw işleri ýokary depginde dowam edýär. Ýakyn günlerde Şerepli gaz ýatagynda № 02 ulanyş-bahalandyryş guýusyny burawlamaga girişmek meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.