Tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün edilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5561/original-163287b673338f.jpeg
Balkan welaýatynyň kärhanalarynyň zähmet toparlary şu günler «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda toýlanýan mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramyny mynasyp önümçilik görkezijileri bilen garşylamagy maksat edinip, has-da gaýratly zähmet çekýärler. Tebigy gazyň üznüksiz akymy bilen Balkan welaýatynyň çägindäki jemi uzynlygy iki müň kilometre barabar bolan ýokary basyşly gaz geçirijileriň ugurlaryndaky paýlaýjy beketleriň tehniki taýdan hemişe ygtybarly işledilmegi, ilkinji nobatda, gürrüňi edilýän müdirligiň öz işlerine ussat hünärmenleridir işçileriniň tagallaly zähmetine

Habaryň dowamyny okamak üçin