TNGIZT Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisinda nebithimiýa önümlerini hödürledi

12:44 22.09.2022 373

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5583/original-1632c1146178b2.jpeg

20-21-nji sentýabrda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli guralan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ekspozisiýasy görkezildi.

Toplumyň düzümine girýän iki sany kärhana — Türkmenbaşynyň NGIZT we Seýdiniň NGIZ nebithimiýa we ýangyç önümçiliginde täze önümlerini hem-de öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryny görkezdiler. Görkezme sergilikleriniň hatarynda AI-95, AI-92 kysymly etilirlenmedik awtomobil benzini, awiasion we tehniki kerosin, suwuklandyrylan gaz, gidroarassalanan dizel ýangyjy, selektiw arassalanan motor ýagy, senagat kärhanalary üçin binýatlyk ýag bar.

Şol bir wagtda önümleriň dünýä ekologiýa ülňülerine laýyk gelmegine aýratyn ähmiýet berildi. TNGIZT-niň hünärmenleriniň bellemegine görä, EURO-5 we EURO-6 ekologiýa talaplaryna doly laýyk gelýän A-92 we A-98 kysymly täze awtobenzinleriň öndürilmegi zawodyň buýsanjy bolup durýar.

Hünärmenleriň bellemegine görä, EURO-5 we EURO-6 ülňüleriniň benzinlerinde kükürt az saklanýar, öňki standartlar bilen bilen deňeşdirilende, olaryň zäherliligi peselen. Şol bir wagtda EURO-5 benzin ýangyçlaryna, EURO-6 bolsa dizel ýangyçlaryna ýöriteleşen.

Häzirki wagtda TNGIZT-de 20-den gowrak ýangyç we nebithimiýa önümleri öndürilýär, olaryň aglaba blegi Aziýanyň we Ýewropanyň ençeme ýurtlaryna eksport edilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.