TNGIZT Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisinda nebithimiýa önümlerini hödürledi

17:44 22.09.2022 4258

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5583/original-1632c1146178b2.jpeg

20-21-nji sentýabrda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli guralan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ekspozisiýasy görkezildi.

Toplumyň düzümine girýän iki sany kärhana — Türkmenbaşynyň NGIZT we Seýdiniň NGIZ nebithimiýa we ýangyç önümçiliginde täze önümlerini hem-de öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryny görkezdiler. Görkezme sergilikleriniň hatarynda AI-95, AI-92 kysymly etilirlenmedik awtomobil benzini, awiasion we tehniki kerosin, suwuklandyrylan gaz, gidroarassalanan dizel ýangyjy, selektiw arassalanan motor ýagy, senagat kärhanalary üçin binýatlyk ýag bar.

Şol bir wagtda önümleriň dünýä ekologiýa ülňülerine laýyk gelmegine aýratyn ähmiýet berildi. TNGIZT-niň hünärmenleriniň bellemegine görä, EURO-5 we EURO-6 ekologiýa talaplaryna doly laýyk gelýän A-92 we A-98 kysymly täze awtobenzinleriň öndürilmegi zawodyň buýsanjy bolup durýar.

Hünärmenleriň bellemegine görä, EURO-5 we EURO-6 ülňüleriniň benzinlerinde kükürt az saklanýar, öňki standartlar bilen bilen deňeşdirilende, olaryň zäherliligi peselen. Şol bir wagtda EURO-5 benzin ýangyçlaryna, EURO-6 bolsa dizel ýangyçlaryna ýöriteleşen.

Häzirki wagtda TNGIZT-de 20-den gowrak ýangyç we nebithimiýa önümleri öndürilýär, olaryň aglaba blegi Aziýanyň we Ýewropanyň ençeme ýurtlaryna eksport edilýär.

Başga makalalar
1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1640ec5644381c.jpeg
Türkmenistanda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan ikinji utgaşykly elektrik stansiýasy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklibi makullady. Bu barada teklibi geçen anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanyna ýetirdi.


16098dc009553a.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


1620f469ee3470.jpeg
Prezident Türkmenistanyň diplomatlaryny energetika we beýleki ulgamlarda iri halkara taslamalary durmuşa geçirmäge ýardam etmäge çagyrdy

Anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilip geçilýän baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagynda döwlet Baştutany «Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň milli bähbitlerini halkara gatnaşyklar ulgamynda mynasyp üpjün edýän we goraýan ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri öňde goýlan belent wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek ugrunda ýadawsyz we döredijilikli zähmet çekýärler» diýip belleýär.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.