Şu ýylyň sekiz aýynyň jemine garaldy

08:26 09.09.2020 167

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/617/original-15f57a1e8b0d00.jpeg

2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen hasabat ýygnagynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada, birleşiklerde we müdirliklerde hem-de edara-kärhanalarda üstümizdäki «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ýanwar-awgust aýlarynda alnyp barlan işler seljerildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berlip, öňde durýan maksatlara ýetmegiň ýollary kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow wideomaslahat görnüşindäki hasabat ýygnagyny açmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 4-nji sentýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde toplumyň öňünde goýan belent wezipeleriniň milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.

Soňra wideomaslahat görnüşindäki hasabat ýygnagynda Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D.Çişiýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler hem-de uglewodorod çig malyny gözlemek, çykarmak, gaýtadan işlemek we täze ýataklary özleşdirmek boýunça taslamalary amala aşyrmagyň hasabyna nebitgaz pudagyny ösdürmegiň we döwrebaplaşdyrmagyň, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işleýän innowasion önümçilikleri döretmegiň we onuň eksport mümkinçiliklerini diwersifikasiýalaşdyrmagyň, nebitdir gazy gaýtadan işleýän täze önümçilikleri gurmagyň, suwuklandyrylan gazyň öndürilýän möçberlerini we eksportyny artdyrmagyň, toplumyň edara-kärhanalaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň ýollary hakynda durup geçdiler.

Wideomaslahat görnüşindäki hasabat ýygnagynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň strategik taýdan möhüm taslamasynyň gurluşygyny işjeň alyp barmak, şu ýylyň geçen sekiz aýynda ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda, hususan-da, Gyýanly polimer zawodynda, Ahaldaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda, «Galkynyş», Döwletabat gaz känlerinde, Uzynada, Altyguýy, Goturdepe ýataklarynda alnyp barylýan işler, daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikdäki işler, tebigy gazy çykarmakda, nebiti we nebit önümlerini öndürmekde, düýpli maýa goýumlaryny özleşdirmekde gazanylan anyk ykdysady-önümçilik görkezijileri seljerildi we bu ugurlarda işleri has-da ilerletmek babatda wezipeler kesgitlenildi.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň we «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň ýolbaşçylary geçen ýanwar-awgust aýlarynda alnyp barlan ylmy-barlag işler hakynda hasabat berdiler.

Wideomaslahat görnüşindäki hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer M.Meredow «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň uly baýramçylyklaryny — Garaşsyzlyk gününi hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyny zähmet üstünliklerine beslemek maksadynda her bir ýolbaşçynyň has-da tijenip işlemeginiň zerurdygyna ýygnananlaryň ünsüni çekmek bilen, hormatly Prezidentimiziň mejlisde toplumyň öňünde goýan wezipelerine amal etmekde önümçilik meýilnamalarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmelidigini, «Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny» we «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmekde uly ähmiýete eýedigini aýratyn nygtady. Munuň özi gazçylaryň, nebitçileriň we geologlaryň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe hem-de hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna mynasyp toý sowgady bolar.

Başga makalalar
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.