«Üçajy» käninde türkmen ýangyjynyň bökdençsiz çykarylmagy we eksporty üpjün edilýär

09:43 18.09.2020 3411

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/684/original-15f634ae413eac.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri «Üçajy» käninde harytlyk «mawy ýangyjyň» dünýä ülňülerine laýyklykda çykarylmagy we eksport edilmegi boýunça işleri dowam etdirýärler.

Ýüze golaý hünärmen we gazçy zähmet çekýän önümçilik toplumynda iş iki çalşykda alnyp barylýar. Düýpli arassalanan we guradylan gaz ýokary basyşly turba geçirijilerden geçip, sarp edijilere ýetirilýär. 2020-nji ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça günlük ortaça çykarylyş 24-25 mln kub metre barabar boldy.

«Üçajy» käniniň önümçilik toplumyna iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan birnäçe desgalara girýär. «Ýolgun», «10 ýyl Garaşsyzlyk» hem-de «Çymçykly» känlerinden bu ýere gelýän tebigy gaz gazy arassalaýan we guradýan üçünji sehe geçirilýär. Sehdäki iş prosesleriniň ählisi kompýuter ulgamlaryny ornaşdyrmak arkaly awtomatlaşdyryldy.

Bu ýerde şeýle hem günlük taslama kuwwaty 33 mln kub metre barabar bolan gaz kompressor bekedi hereket edýär. Birnäçe ýyl mundan öň geçirilen düýpli abatlaýyş işlerinden soň, beketde dünýä belli öndürijilerinden satyn alnan häzirki zaman enjamlary we tehnologik enjamlar oturdyldy.

Arassalaýjy we filtrden geçiriji desgalaryň tutuş toplumyny peýdalanmak arkaly bekediň işi gazyň bökdençsiz iberilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.