«Üçajy» käninde türkmen ýangyjynyň bökdençsiz çykarylmagy we eksporty üpjün edilýär

14:43 18.09.2020 4502

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/684/original-15f634ae413eac.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri «Üçajy» käninde harytlyk «mawy ýangyjyň» dünýä ülňülerine laýyklykda çykarylmagy we eksport edilmegi boýunça işleri dowam etdirýärler.

Ýüze golaý hünärmen we gazçy zähmet çekýän önümçilik toplumynda iş iki çalşykda alnyp barylýar. Düýpli arassalanan we guradylan gaz ýokary basyşly turba geçirijilerden geçip, sarp edijilere ýetirilýär. 2020-nji ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça günlük ortaça çykarylyş 24-25 mln kub metre barabar boldy.

«Üçajy» käniniň önümçilik toplumyna iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan birnäçe desgalara girýär. «Ýolgun», «10 ýyl Garaşsyzlyk» hem-de «Çymçykly» känlerinden bu ýere gelýän tebigy gaz gazy arassalaýan we guradýan üçünji sehe geçirilýär. Sehdäki iş prosesleriniň ählisi kompýuter ulgamlaryny ornaşdyrmak arkaly awtomatlaşdyryldy.

Bu ýerde şeýle hem günlük taslama kuwwaty 33 mln kub metre barabar bolan gaz kompressor bekedi hereket edýär. Birnäçe ýyl mundan öň geçirilen düýpli abatlaýyş işlerinden soň, beketde dünýä belli öndürijilerinden satyn alnan häzirki zaman enjamlary we tehnologik enjamlar oturdyldy.

Arassalaýjy we filtrden geçiriji desgalaryň tutuş toplumyny peýdalanmak arkaly bekediň işi gazyň bökdençsiz iberilmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Başga makalalar
160d4309ace27f.jpeg
Türkmenistanyň we ABŞ-nyň wekilleri söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň Merkezi Aziýa, jemgyýetçilik diplomatiýasy we metbugat işleri boýunça kömekçisi Jonatan Hennigiň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň ýarymýyllyk syn beriji duşuşygynda söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


160d2cf27b07b2.jpeg
TNGIZT-de ýanwar-maý aýlarynda kerosiniň önümçiligi 6 müň tonna artdy

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy daşarky bazarlarda hem-de içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýan kerosiniň önümçiligini artdyrýar. Şu ýylyň bäş aýynda ýangyjyň bu görnüşiniň önümçiliginiň ösüş depgini 105%-e deň boldy.


160d1972c97d37.jpeg
Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gazyny ibermekde liderligi saklaýar

Hytaý 2021-nji ýylyň aprelinde 4 milliard 227 million kub metr tebigy gazyny import etdi. Bu 2020-nji ýylyň aprel aýy bilen deňeşdirilende 800 mln kub metr köpdür.


160d1977a845d8.jpeg
Özbegistan satyjydan «Gazpromdan» türkmen gazyny satyn alyja öwrüldi

Özbegistan “Gazprom” kompaniýasyna gaz satyjydan alyja öwrüldi. Bu barada “Gazprom” kompaniýasynyň ýewro obligasiýalary boýunça resminamalaryna salgylanyp, “Interfaks” habar gullugy duşenbe güni habar berdi.


160d430359df3d.jpeg
«Türkmengündogarnebitgurluşygyň» hünärmenleri Merkezi Garagum – Zäkli – Derweze käninde kebşirleme işlerini alyp barýar

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň hünärmenleri gaz geçirijilere tehniki ideg etmek, olary geçirmek we abatlamak boýunça işleri üstünlikli amala aşyrýarlar. Häzirki wagtda trestiň hünärmenleriniň esasy tagallalary Merkezi Garagum – Zäkli – Derweze gazkondensatly kände jemlenýär.