Saýlawlaryň ýokary derejede geçirilmegi üçin nebitgaz toplumynda zerur çäreler görüldi

21:43 03.04.2023 1766

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7244/original-1642a7205d2cf1.jpeg

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşynda örän möhüm syýasy çäre bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň jemlerine seredildi.

Mejlisiň barşynda Hökümet agzalary saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksady bilen görlen çäreler barada hasabat berdi.

Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew ýurdumyzda geçirilen möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň — Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň jemleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, saýlawlary açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli çäreler geçirildi. Nebitgaz pudagynyň kärhanalarynda döredilen saýlaw uçastoklary ýangyç-energetika toplumynyň işgärleriniň bu möhüm çärä guramaçylykly we işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek üçin zerur enjamlar bilen enjamlaşdyryldy.

Nebitgaz toplumyna degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işgärleri bu möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresine gatnaşyp, mynasyp dalaşgärlere öz seslerini berdiler. Şeýle hem gatnaw usulynda zähmet çekýän işgärleriň ses bermekleri üçin ähli şertler döredildi.

Döwlet Baştutany geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň uly ähmiýetini belläp, raýat jemgyýetiniň kanunçylyk binýadynyň döredilmeginiň saýlawlary giň bäsdeşlik esasynda geçirmäge mümkinçilik berendigini aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutany saýlawlar bilen bagly geçirilen işleri düýpli seljerip, has-da kämilleşdirmek üçin ýakyn wagtda teklipleri bermek barada görkezmeleri berdi. Şol teklipler öwreniler, kanunçylyga degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky meselä serediler.

Prezident milli parlamentiň täze saýlanan deputatlarynyň tizden öz wezipelerine girişmekleri üçin Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatynyň 6-njy aprelde paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçiriljekdigini aýtdy.

Serdar Berdimuhamedow ses bermäge gatnaşan ähli raýatlarymyza minnetdarlyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, Mejlisiň saýlanan deputatlarynyň 26 göterime golaýy (25,60 göterim) zenanlar bolup durýar. Welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň 29 göterime golaýynyň (28,75 göterim), etrap halk maslahatlarynyň agzalarynyň 30 göterime golaýynyň (29,58 göterim), Geňeş agzalarynyň 28 göteriminiň zenanlar bolmagy ýurdumyzda zenanlaryň uly hormat-sarpa eýedigini görkezýär.

Şeýle hem saýlanan deputatlaryň 41%-iniň 40 ýaşa ýetmedik ýaşlardygy bellenildi.

Başga makalalar
161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.