Dubaýdaky Halkara forumynyň hyzmatdaşlarynyň sany täze gatnaşyjylar bilen artdy

00:11 12.04.2023 5813

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7326/original-1643508220faf5.png

Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň açylmagyna ýarym aý galdy. Forum 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriler.

«Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet korporasiýalary, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmen Forum we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guramaçylary bolup çykyş edýänler çärä işjeň taýýarlyk görýärler.

Şeýlelikde, Guramaçylyk komitetiniň habar bermegine görä, SinoPetroleum Technology Inc. kompaniýasy Maýa goýum forumda kümüş hyzmatdaşlygyny tassyklady.

Bellenilişi ýaly, forumyň maglumat hyzmatdaşlary Bloomberg News, S&P Global Platts, Energy Intelligence, Мир 24, Natural Gas World, Interfax, Media Hub halkara habar beriş serişdeleri boldy.

Öň, CNPC, Petronas, Dragon Oil, Mitro International, Yug-Neftegaz ýaly kompaniýalar foruma hyzmatdaş bolmak kararyny tassykladylar.

Habar beriş hyzmatdaşlarynyň hatarynda şeýle hem — Altyn Asyr, Yaslyk, Miras, Turkmenistan, Asgabat teleýaýlymlary, ORIENT habarlar agentligi bar.

Forumyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine görä, maslahata gatnaşmak üçin bellige alynmaklyga az wagt galdy. Şahsy gatnaşmak üçin bellige aldyrmagyň iň soňky senesi — 16-njy aprel, onlaýn üçin — 20-nji aprel.

Başga makalalar
161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.