Dubaýdaky Halkara forumynyň hyzmatdaşlarynyň sany täze gatnaşyjylar bilen artdy

00:11 12.04.2023 2337

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7326/original-1643508220faf5.png

Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň açylmagyna ýarym aý galdy. Forum 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriler.

«Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet korporasiýalary, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy Türkmen Forum we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guramaçylary bolup çykyş edýänler çärä işjeň taýýarlyk görýärler.

Şeýlelikde, Guramaçylyk komitetiniň habar bermegine görä, SinoPetroleum Technology Inc. kompaniýasy Maýa goýum forumda kümüş hyzmatdaşlygyny tassyklady.

Bellenilişi ýaly, forumyň maglumat hyzmatdaşlary Bloomberg News, S&P Global Platts, Energy Intelligence, Мир 24, Natural Gas World, Interfax, Media Hub halkara habar beriş serişdeleri boldy.

Öň, CNPC, Petronas, Dragon Oil, Mitro International, Yug-Neftegaz ýaly kompaniýalar foruma hyzmatdaş bolmak kararyny tassykladylar.

Habar beriş hyzmatdaşlarynyň hatarynda şeýle hem — Altyn Asyr, Yaslyk, Miras, Turkmenistan, Asgabat teleýaýlymlary, ORIENT habarlar agentligi bar.

Forumyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine görä, maslahata gatnaşmak üçin bellige alynmaklyga az wagt galdy. Şahsy gatnaşmak üçin bellige aldyrmagyň iň soňky senesi — 16-njy aprel, onlaýn üçin — 20-nji aprel.

Başga makalalar
162172d52e6c95.jpeg
Lebap welaýatynyň saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine Demokratik partiýadan dalaşgär bilen duşuşdylar

Çarşenbe güni Lebap welaýat häkimliginiň maslahatlar zalynda Demokratik partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hödürlenen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1641bf0ba85122.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Katar bilen döwletara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmagyň mümkinçilikleri hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygynda döwletara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçililere seretmegiň zerurlygyny belledi. Bu barada Türkmenistanyň Baştutany Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1641bf293a5da2.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


1641bf06e38528.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Kataryň işewür toparlaryny Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow katarly hyzmatdaşlary ýangyç-energetika toplumyna degişli halkara turbageçirijileri we beýleki taslamalary amala aşyrmaga has işjeň we netijeli gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygynda belledi.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.