«Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasy Uzynada meýdançasynda nobatdaky guýuda buraw işlerini geçirýär

22:25 14.04.2023 2550

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7369/original-1643920aa896e0.jpeg

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň işgärleri Uzynada meýdançasynda 16-njy gözleg guýusynda buraw işlerini geçirýärler.

Guýynyň taslama çuňlugy 6800 metr. Bu günki gün eýýäm 5000 metrden gowrak çuňluk burawlandy.

Burawçylar toparyna buraw desgasynyň başlygy Halmyrat Rozyýew ýolbaşçylyk edýär. Watanymyzy ösdürmek ugrunda goşan goşandy hem-de halal zähmeti üçin ol «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy» ýubileý medalyna mynasyp boldy. Soňky birnäçe ýylda Halmyrat Rozyýewiň ýolbaşçylygynda burawçylar ýurdumyzyň geljegi uly känlerinde zähmet çekýärler.

Häzirki wagtda olar Hazar deňziniň kenarynda ýerleşen Uzynada käninde zähmet çekýärler. Eýýäm birnäçe ýyldan bäri bu meýdançada gözleg burawlamasy boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Hut şu ýerde ýurdumyzda ilkinji aşa çuňlukdaky guýy burawlandy. Ýedi müň metr töweregi çuňlukdan nebitiň we gaz kondensatynyň senagat akymy alyndy. Soňra ýene-de şu çuňlukdaky iki guýy burawlandy, olardan hem uglewodorod çig malynyň baý akymy alyndy.

— Biz bildirilen talaplara laýyklykda, işleri bellenilen möhletlerde ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary edýäris — diýip, Halmyrat Rozyýew aýdýar.

Başga makalalar
162e0deab41c93.jpeg
Ýewropada gazyň bahasy 1 müň kub metri üçin 2200 dollardan gymmatlady

«Demirgazyk akymynda» gaz geçiriji enjamlaryň ýene biriniň hatardan çykmagyna garaşylýan mahalynda, Ýewropada gazyň spot bahasy sişenbe güni agşama çenli, müň kub metrine 2200 dollardan geçdi diýip, Interfaks habar berýär.


162de48e67e6b1.jpeg
Awtobenzin we suwuklandyrylan gaz TDHÇMB-niň söwdalarynyň walýuta geleşikleriniň esasyny düzdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 73-si hasaba alyndy. Olaryň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 403 müň dollaryndan gowrak boldy.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


162df95a4663ba.jpeg
Owganystan türkmen suwuklandyrylan gazynyň importyny artdyrýar

Duşenbe güni owgan habar beriş serişdeleri Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gazyň importynyň artandygyny habar berdiler. Neşirlerde bellenilmegine görä, bu barada beýannamany ykdysady toplumyň mejlisinden soň, talibanlaryň wagtlaýyn hökümeti neşir etdi.


162e2374bcede7.png
Türkmenistan Owganystanyň dikeldilmegine gyzyklanma bildirýär - DIM

Türkmenistan Owganystanyň täzeden dikeldilmegine, dünýä ykdysady gatnaşyklaryna goşulmagyna we infrastrukturasynyň ösüşine gyzyklanma bildirýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Daşkentde “Owganystan: howpsuzlyk we ykdysady ösüş” atly halkara maslahatda eden çykyşynda belledi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.