OPEK+ ýurtlarynyň birnäçesi nebit çykarylyşy meýletin günde 1,2 mln barrel azaldýarlar

16:57 01.05.2023 1886

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7512/original-1644fa88c12e18.jpeg

OPEK+ bileleşigine girýän ýurtlaryň birnäçesi 1-nji maýdan başlap hyzmatdaşlary bilen ylalaşyklarynyň çäklerinde öz borçnamalaryna goşmaça nebitiň çykarylyşyny meýletin azaldýar we bu çägi 2023-nji ýyla çenli saklap galar diýip, Interfaks habar berýär.

Aprel aýynyň başynda OPEK+ ýurtlarynyň birnäçesi nebit önümçiliginiň çäklendirilmegi barada meýletin ylalaşylandygyny yglan edipdiler, Russiýa bolsa iýul aýyna çenli dowam eden fewraldaky 500 müň b/g önümçilik çäklendirmelerini ýylyň ahyryna çenli uzaltdy.

Netijede maý aýyndan başlap umumy çäklendirme 1,657 mln b/g (Russiýany hasaba almazdan — 1,2 mln b/g); Saud Arabystany önümçiligini 500 müň b/g, Gazagystan – 78 müň b/g, Yrak – 211 müň b/g, BAE – 144 müň b/g, Kuweýt – 128 müň b/g, Alžir – 48 müň b/g, Oman – 40 müň b/g we Gabon 8 müň b/g azaldar.

HEA mart aýynda OPEK+ bileleşiginiň 37,94 mln b/g nebit çykarandygyny bahalandyrdy. Şol bir wagtda ylalaşygyň şertlerine görä, olar 40,1 mln b/g çykaryp bilýärdiler. Ýagny agzalar olara rugsat berlen möçberden 2,16 mln b/g az çykardylar.

Başga makalalar
161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.