OPEK+ ýurtlarynyň birnäçesi nebit çykarylyşy meýletin günde 1,2 mln barrel azaldýarlar

16:57 01.05.2023 756

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7512/original-1644fa88c12e18.jpeg

OPEK+ bileleşigine girýän ýurtlaryň birnäçesi 1-nji maýdan başlap hyzmatdaşlary bilen ylalaşyklarynyň çäklerinde öz borçnamalaryna goşmaça nebitiň çykarylyşyny meýletin azaldýar we bu çägi 2023-nji ýyla çenli saklap galar diýip, Interfaks habar berýär.

Aprel aýynyň başynda OPEK+ ýurtlarynyň birnäçesi nebit önümçiliginiň çäklendirilmegi barada meýletin ylalaşylandygyny yglan edipdiler, Russiýa bolsa iýul aýyna çenli dowam eden fewraldaky 500 müň b/g önümçilik çäklendirmelerini ýylyň ahyryna çenli uzaltdy.

Netijede maý aýyndan başlap umumy çäklendirme 1,657 mln b/g (Russiýany hasaba almazdan — 1,2 mln b/g); Saud Arabystany önümçiligini 500 müň b/g, Gazagystan – 78 müň b/g, Yrak – 211 müň b/g, BAE – 144 müň b/g, Kuweýt – 128 müň b/g, Alžir – 48 müň b/g, Oman – 40 müň b/g we Gabon 8 müň b/g azaldar.

HEA mart aýynda OPEK+ bileleşiginiň 37,94 mln b/g nebit çykarandygyny bahalandyrdy. Şol bir wagtda ylalaşygyň şertlerine görä, olar 40,1 mln b/g çykaryp bilýärdiler. Ýagny agzalar olara rugsat berlen möçberden 2,16 mln b/g az çykardylar.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.