Täze ýatakdan tebigy gazyň akymy alyndy

19:02 02.05.2023 915

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7530/original-1645117e4e792a.jpeg

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda nebitgaz ýataklaryny çalt depginler bilen özleşdirmek, täze guýulary burawlamak we gurmak bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumyny döwrebap enjamlardyr tehniki serişdeler bilen üpjün etmek üçin ähli şertleri döredip berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Türkmengaz» döwlet konserniniň gazçylary döwletimiz tarapyndan berilýän kömek-goldawlara jogap edip, tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler. Konserniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylary häzir ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýulary burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar.

Burawlaýjylar täzelikde Kelleli gaz ýatagynyň 01-nji belgili ulanyş-baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli gaz akymyny aldylar. Olar şu gaz guýusynda gaýratly hem tutanýerli zähmet çekip, guýynyň burawlaýyş işlerini iki müň bäş ýüz ýigrimi bäş metr çuňluga ýetirdiler. Burawlaýjylar özlerine berilýän kömek-goldawlar hem-de burawlamakda toplanylan baý iş tejribesi arkaly iki müň dört ýüz altmyş dokuz — iki müň dört ýüz altmyş ýedi metr çuňlukdaky aralykdan senagat taýdan ähmiýetli gaz akymyny aldylar.

Bu guwandyryjy zähmet üstünligi buraw ussasy Arslan Meredowyň ýolbaşçylygyndaky burawlaýjylar toparynyň birnäçe aýyň dowamynda egin-egne berip, agzybirlikli çeken zähmetiniň miwesidir. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, gaz guýusy her gije-gündizde bäş ýüz ýetmiş bir müň kub metr tebigy gaz berýär.

— 01-nji ulanyş-baha beriş guýusynda burawlaýyş işleriniň üstünlikli geçirilmegine burawlaýjylar Kakageldi Babaýew, Hojadurdy Geldiýew, guýularda synag ediş toparynyň burawlaýjylary Baba Babaýew, Batyr Orazow, burawlaýjynyň kömekçileri Annadurdy Çaryýew, Ýakup Abdyýew, dizel maşinisti Öwezdurdy Mälikow dagy zähmet goşantlaryny goşdular — diýip, buraw ussasy Arslan Meredow gürrüň berýär.

Guýudan alnan tebigy gazyň düzüminiň kükürt wodorodsyz — arassa bolmagy bu ýatagyň önüminiň esasy aýratynlygydyr. Bu gaz käniniň önüminiň ykdysady taýdan bähbidiniň ýokary boljakdygyny hünärmenler aýdýarlar.

«Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda zähmet gadamlaryny batlandyryp, Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän beýleki gaz känlerinde-de guýulary burawlamak işlerine giň gerim berýärler.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.